Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   Art in Chao Phraya Basin Between Late 13th century and Before Founding of Ayutthaya 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Pit UTHAIPHOP; พิชญ์ อุทัยภพ; Rungroj Thamrungraeng; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The results of the research showed that 1. Buddha images that appear to be a combination of Khmer art and Hariphunchai art appearing in contemporary times with Jayavarman 7th, still in power in the Chao Phraya Basin since ...
  • Thumbnail

   The Style Concept and Inspiration of the lower garment of Sukhothai Sculpture 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Natchanoke TAENGTABTIM; เนตรชนก แตงทับทิม; Rungroj Thamrungraeng; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 25/12/2017)
   The purposes of this research were to study the style concept and inspiration of the lower garment of Sukhothai sculpture from the13Century A.D to the15Century A.D to identified original style and finally to the reconstruction. ...
  • Thumbnail

   งานศิลปกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อรวรรณ เชื้อน้อย; Orawan Chueanoi (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The important objective of this thesis was to study the concept and inspiration for the creation and restoration of art work in Wat PhraChetuphon vimonmangklaram to reflect society and culture in the early Rattanakosin ...
  • ThumbnailBadge

   ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

   Collection: Pride & Awards 2020 - ARCHAE / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - บค.
   Type: Research
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Rungroj Thamrungraeng; Achirat Chaiyapotpanit; Patsaweesiri Preamkulanan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑.เพื่อทราบถึงความสำคัญของถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในแง่มุมความเชื่อ และความสัมพันธ์กับราชสำนักสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ๒.เพื่อทราบถึงความต้องการ ปัญหา ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการจำนวนมากเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เอาไว้บ้างแล้ว แต่กระนั้นในหลาย ๆ แง่มุมก็ยังม ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเรื่องราวทางด้านต่าง ๆ ของพระพุทธรูปและพระพิมพ์ศิลปะทวารวดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันประกอบด้วย ด้านคติความเชื่อ ด้านประติมานวิทยา ด้านรูปแบบ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาตอบคำถามเรื ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์: พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีถ่ายทอดพุทธประวัติยมกปาฏิหาริย์เพ่อปราบเหล่าเดียรถีย์ ณ ใต้ต้นมะม่วง เมืองสาวัตถี ไว้เป็นจำนวนมาก โดยทำออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพสลัก ปูนปั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิมพ์ จนอาจกล่าวได้ว่าพุทธประวัติ ...
  • Thumbnail

   สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-12)
  • Thumbnail

   หลักเมือง:พัฒนาการคติ แนวคิดสู่งานศิลปะและสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล; Sawan Tangtrongsitthikul (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The objective of this thesis is to study the development of city pillar concepts. The main  concepts  comprise important elements, namely,  landscape location (location), building (shrine), main city pins (pillars)  The ...
  • Thumbnail

   เจดีย์เมืองแพร่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21-ปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นันทพร พุ่มมณี; Nantaporn Poommanee (Silpakorn University, 17/8/2018)
   This dissertation aimed to study the connection between history and the development of art from the 16th century AD to the present time by examining historical, archeological and architectural-styled evidences.        ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV