Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การประสานกันของรูปทรงที่แปรสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิชัย กรรณกุลสุนทร; Pichai Kunkulsuntorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ศิลป จากการที่ได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ซึ่งชำรุดทรุดโทรมอันสืบเนื่องจากการที่ปราศจากผู้ดูแลรักษาเอาใจใส่เท่าที่ควร ตลอดจนสภาพของดินฟ้าอากาศ เช่น ความชื้น ...
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   ทุกสิ่งในธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เช่น ภูเขา ทุ่งราบ แม่น้ำ และท้องฟ้า ย่อมมีพลังอำนาจที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าภูเขาอันสูงตระหง่าน เราย่อมรู้สึกถึงพลังความแข็งแกร่ง ...
  • Thumbnail

   ความบันดาลใจจากทิวทัศน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ; Sriwan Janehuttakankit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความประสานกันระหว่างอารมณ์ ความคิด รูปแบบ และเทคนิคในงานภาพพิมพ์ (Intaglio) ให้เกิดเอกภาพ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกภายในที่มีต่อธรรมชาติ โดยการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของรูปทรงผู้หญิงเปลือยกับรูปทรงของสิ่งแวดล้อม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; Thepsakdi Thongnopkoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพน์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปภาพพิมพ์ในเรื่องราวของการสำนึกในความงอกเงยแห่งชาติพันธุ์ของมนุษย์ชาติ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยังเป็นการค้นคว้าหาแนวทางในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ส่วนตัวให้เจริญคลี่คลายต่อไปอ ...
  • Thumbnail

   ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุเมธา สว่าง; Sumetha Sawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมาย ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งความหมาย ความรู้สึก และคุณค่าของงานโดยใช้แนวเรื่องเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี ...
  • Thumbnail

   ระนาบบนระนาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมล สุวุฒโฑ; Kamol Suwutho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ความประทับใจในผิวพื้นแบนราบที่เกิดเป็นรูปทรง และการแตกต่างในผิวพื้นวัตถุของธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเข้มจัด ความมืดในเวลากลางคืน ตลอดจนการมองสิ่งของในที่ย้อนแสงกับดวงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ให้ผลในด้านความรู้ส ...
  • Thumbnail

   รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทวน ธีระพิจิตร; Tuan Terapichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างสรรค์งานศิลปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ธาตุทางทัศนะศิลป เช่น รูปทรง น้ำหนัก และพื้นผิว ซึ่งเป็นการแสดงออกด้วยความประสานสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อสื่อความหมายด้วยเกณฑ์ของทัศนศิลป รูปทร ...
  • Thumbnail

   รูปทรงและการสะท้อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เดชา วราชุน; Decha Warashoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านศิลปะภาพพิมพ์ เป็นการค้นหาประสบการณ์ในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ในลักษณะของการสร้างสรรค์ส่วนตัว ให้ออกมาในรูปแบบใหม่เป็นการค้นคว้าให้ก้าวหน้าในทางศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัย ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อัศนีย์ ชูอรุณ; Asanee Chooaroon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจและความคิดส่วนตัว สร้างให้เกิดมีเอกภาพในงาน สามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัว และมีความลึกซึ้งของอารมณ์ที่นิ่งสงบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มมาจากพืช ผัก ผลไม้ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV