Now showing items 1-20 of 35

  • Thumbnail

   การกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อนุพงษ์ คชาชีวะ; Anupong Kachacheewa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการทางเทคนิค ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “การกำเนิด” (The Origin) มุ่งเน้นการแสดงออกทางความรู้สึกส่วนตัว ผ่านรูปทรงโครงสร้างภายในภายนอก ...
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์; Virapong Phadonsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพพิมพ์ในชุดนี้ เพื่อแสดงออกถึงปรากฏการณ์ของความรู้สึกในพลังอำนาจของความปรารถนาในการดำรงชีวิตอยู่ของชีวิต และเผ่าพันธ์ของมนุษย์ พลังอำนาจเหล่านี้เป็นพลังอำนาจที่รุนแรงและฝังลึกอยู่ในวิว ...
  • Thumbnail

   ความสงบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชรี วงศ์วัฒนอนันต์; Vatcharee Vongvattanaananta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   ศิลปะกับศาสนา มีความสัมพันธ์กันตลอดมานับตั้งแต่อดีตกาล จนเกือบจะกล่าวได้ว่า ทั้งศิลปะและศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาจิตใจ พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่ได ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของชีวิตในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาภรณ์ สิงหเรือง; Aporn Singharueng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   มนุษย์กับธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันตลอด มีทั้งในด้านที่ธรรมชาติได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของมนุษย์และในด้านที่มนุษย์ได้เข้าไปเป็นผู้จัดการกับธรรมชาติต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์เมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทัศนีย์ ทีปรักษพันธุ์; Tassanee Teeparugsspun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นที่รวมของหลายสิ่ง เช่น ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้านเรือน ถนนหนทาง ตลอดจนถึงชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปในสภาพแวดล้อมของเมือง ชีวิตของผู้คนหลายชาติ หลายภาษานี้เต็มไปด้วยพฤ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งความรู้สึกส่วนตน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณี มีมาก; Manee Meemark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   จากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของข้าพเจ้าภายใต้การโอบล้อมด้วยสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวและผู้คนในละแวกนั้น ส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีความประทับใจในบรรยากาศภายใต้สวนยางและวิถีชีวิตของคนในชนบท ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อารยา ราษฎร์จำเริญสุข; Araya Rasdjarmrernsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์หนึ่งชุด เป็นงานศิลปภาพพิมพ์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจมนุษย์อันเป็นผลจากการดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ป ...
  • Thumbnail

   บันทึกภาพชีวิตที่หัวลำโพง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มนพัทธ์ พวงขุนเทียน; Manapatt Puangkhunthien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ในหัวข้อเรื่อง “บันทึกภาพชีวิตที่หัวลำโพง” ซึ่งนำเสนอภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองหลวงที่เกิดขึ้นจากปัญหา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ...
  • Thumbnail

   บันทึกร่มเงา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์; Chutchawan Wannapo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บันทึกร่มเงา” ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากแสงและเงาของต้นไม้บนพื้น ที่ดูนุ่มนวลละมุนละไม สั่นไหวดูมีชีวิต นำพาอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ มาสู่ข้าพเจ้า ทั้งผ่อนคลาย สงบ เหงา และเป็นสุข ทำให้คิดถึง ...
  • Thumbnail

   ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิชาติ แสงไกร; Apichart Sangkrai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   ประสบการณ์หลายปีในเชียงใหม่ ทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและซึมซับวัฒนธรรมจากที่นั่น ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ในหัวข้อ ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย โดยแสดงออกถึงความประสานสัมพ ...
  • Thumbnail

   ผู้อพยพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี; Wuttipong Roajkasamesri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ในช่วงระยะเวลา 20 - 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจแผนใหม่ โดยเน้นกลไกทางการตลาดแบบทุนนิยมที่มีปริมาณของทรัพย์สินเป็นเครื่องวัด มาตรฐานความเจริญประกอบกับการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นให้ได้ผ ...
  • Thumbnail

   พลังจากรูปทรงในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยศักดิ์ ชัยบุญ; Chaisak Chaiboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   รูปทรงในธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ หรือแม้แต่สิ่งของ ต่างก็มีพลังแฝงอยู่ภายใน แต่อาจมีสถานะแตกต่างกันไป เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลย์ เราอาจสัมผัสกับพลังเหล่านั้นได้ด้วยการมองผ่านอิริยาบท การเคลื่อนไหว ...
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   ภาวะนามธรรมของการแปรเปลี่ยน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แฉล้ม สถาพร; Chalam Sathaporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “ภาวะนามธรรมของการแปรเปลี่ยน” โดยเสนอรูปทรงทางนามธรรมบนที่ว่าง ที่สามารถผ่อนความรู้สึกหนักให้แผ่กระ ...
  • Thumbnail

   มิติของที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ไชยยศ จันทราทิตย์; Chaiyot Chandratita (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   “ที่ว่าง” เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปโดยธรรมชาติ และเป็นปัจจัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราอย่างมาก งานสถาปัตยกรรมเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดต่อความต้องการกำหนดขอบเขตที่ว่าง เพื่อผลแห่งความพอใจ ...
  • Thumbnail

   มิติของสีและรูปทรง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล; Chaivut Ruamrudeekool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “มิติของสีและรูปทรง” โดยสื่อความหมายผ่านสีและรูปทรง ที่คำนึงถึงความเป็นสาระ ความเป็นแก่นแท้ของมิติของสี ...
  • Thumbnail

   มิติของแสงและสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธำรงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; Thamrongsak Nim-anussornkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในความเคลื่อนไหวของจักรวาลนั้นประกอบไปด้วยสัมพันธภาพของสสาร อนุภาคและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประกอบตัวกัน สร้างให้เกิดรูปร่างลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งมิติ สี และแสงที่มีพลังซึ่งในคติความเชื่อที่มีต่อจักรวาลที่สืบทอดกันมาของไ ...
  • Thumbnail

   มิติใหม่ของโครงสร้างและที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ฐิตพล สุวรรณกุศลส่ง; Titapol Suwankusolsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจของมนุษย์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและขอบเขตของการรับรู้ทางจิตใจให้เปิดกว้างขึ้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงมิติของร ...
  • Thumbnail

   รูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ฤกษ์สะอาด; Marneerad Rockssaard (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การสร้างสรรค์งานศิลปะแนวนามธรรมในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ เกิดขึ้นจากความประทับใจในสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่มีสีสรรค์สดใสให้อารมณ์ความรู้สึกสดชื่น ซึ่งพบได้ในบรรยากาศที่แวดล้อมรอบตัวนำมากลั่นกรอง ผสมผสานกับจินตนาการตามแนวคิดส่ ...
  • Thumbnail

   รูปทรงและลักษณะผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐ เขื่อนสุวรรณ; Nat Kunesuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   มนุษย์กับวัตถุมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันตลอดมา ด้วยเหตุที่วัตถุเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเอง ดังนั้น วัตถุที่แวดล้อมจึงย่อมมีผลเชื่อมโยงต่อสภาพความนึกคิดจิตใจ ตลอดจนความเชื่อถือของมนุษย์ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV