Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรโบราณสมัยกลาง [ยุคหลังพระนคร] 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   คมขำ ศิลปชัย; Khomkham Silapachai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรโบราณสมัยกลาง (Middle Khmer) โดยศึกษาจากจารึกเขมรโบราณ พบที่ปราสาทนครวัต ในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำที่บันทึกไว้ ...
  • Thumbnail

   จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.; H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
   จุดมุ่งหมายสำคัญของวิทยานิพนธ์นี้ คือ การอ่านและแปลจารึกสันสกฤตและเขมร ซึ่งพบที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสนอข้อมูลในทางภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์และศาสนาในสมัยนั้นแก่นักวิชาการ จารึกสันสกฤตซึ่งพบที่ป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV