Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   Wat Nimmanoradi Floating Market and Management 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Supinya CHAINOK; สุภิญญา ไชยนอก; SUPAPORN CHINDAMANEEROJ; สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
   Wat Nimmanoradi Floating Market and Management​ aims to study the important of Wat Nimmanoradi Floating Market and management during 2010 - 2017 include how to manage Wat Nimmanoradi Floating Market suitably. This quality ...
  • Thumbnail

   การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปิยรัตน์ เพชรหนู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป ...
  • Thumbnail

   การละเล่นขอทานกระยาสารทกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวคลองบ้านไทร แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Article - History (Archaeology) / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ (โบราณคดี)
   Type: Article
   สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Suphaphorn Jindamaneerojana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   สองฝั่งคลอดบ้านไทร แวงบางละมาด เขตทวีวัฒนาในอดีตเคยเป็นชุมชนที่อาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ต่างยึดมั่นในประเพณีทางพุทธศาสนา และประเพณีหนึ่งที่สำคัญคือประเพณีวันสารทหรือวันสารทเดือนสิบที่นิ ...
  • Thumbnail

   ย่านตลิ่งชัน : ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Article - History (Archaeology) / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ (โบราณคดี)
   Type: Article
   สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Suphaphorn Jindamaneerojana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
   ย่านตลิ่งชันมีประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงมาช้านานนับแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เป็นดินแดนเครือข่ายสายนำ เคยเป็นพื้นที่สวนดั้งเดิม ที่นา และสวนผัก เป็นที่ตั้งถิ่ ...
  • Thumbnail

   วัดปรมัยยิกาวาสกับการท่องเที่ยว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ชโย ทองลือ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและการท่องเที่ยวของวัดปรมัยยิกาวาสที่ผ่านมาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสในอนาคตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ...
  • Thumbnail

   แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   คุลิกา หลิมแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวของตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV