Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   คอย 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ปักดำ 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   เป็นผลงานที่สะท้อนภาพความสามัคคีของชาวชนบทที่ยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดำรงชีวิตและการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
  • Thumbnail

   ผูกพัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สยุมพร กาษรสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   พื้นที่ในจินตนาภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน โดยแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ที่เน้นการทำนาดำ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุ ...
  • Thumbnail

   สนทนา 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   สร้างสรรค์ผลงานโดยได้ที่มาจากงานประเพณีของชาวชนบทที่มีความสนุกสนาน โดยการนำรูปแบบของชุดราตรีมาผสมกับกลีบดอกไม้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงและนำสัดส่วนของผู้หญิงลักษณะเด่นมาตัดทอนและสร้างสรรค์ผลงาน เป็นตามรูปแบบของการสนทนา ...
  • Thumbnail

   สัจธรรมแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เกียรติภูมิ กรรณสูตร; Keithipoom Kannasoot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   โครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ประเภทงานประติมากรรมแบบลอยตัว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวของสัจธรรมในชีวิต จากการได้พบเห็นและความรู้สึก ใช้รูปแบบของโครงกระดูกสัตว์ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จตุพร วงษ์ทอง; Jatuporn Wongtomg (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีการแสดงเนื้อหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีแก่คนในครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตัว เป็นผลงานชิ้นงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   หวานๆมันๆ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   พงศพรรธน์ ไตรญาณ; Pongsapat Triyan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจากการรับประธานอาหารและ ครอบครัว ที่มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มี ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการรับประทานอาหารอย่างเพลิด เพลิด จึงได้นามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลง ...
  • Thumbnail

   เฉิดฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นันทิยา เพ็ชรยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นาความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทางานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยทาผ่านประติมากรรมกึ่งนามธรรม ที่เห็นแล้วทาให้รู้สึกเคล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบชุดกระถางปลูกต้นไม้ประทับในโหลแก้วแรงบันดาลใจจากโลกใต้ทะเล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นัฏวรรณ พูลเกิด; Nattawan Poolgrid (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ด้วยกรรมวิธีทาง อุตสหกรรม โดยออกแบบเป็นชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหลแก้ว ที่มีแรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ทะเล โดยจุดประสงค์ของไม้กระถางก็เพื่อเป็นไม้ประดับ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาชุดกาแฟกลั่นเย็นสำหรับครัวเรือน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ฟ้าคราม บัวใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาชุดกาแฟกลั่นเย็นสำหรับ ครัวเรือน” เป็นการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบ และบริโภคกาแฟนั้นได้มีโอกาสได้ทดลองทำค้นคว้าในกรรมวิ ...
  • Thumbnail

   ใบไม้และชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV