Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ศิรินฤมล ช้อยเรือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีและพัฒนารูปแบบสินค้าด้วยหัตถกรรมจากเศษผ้า ของกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV