Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูป : พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบอักษร อักขรวิธี และเนื้อหาที่ได้จากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน ๕๔๖ องค์ ผลการศึกษามีดังนี้ รูปแบบอักษร อักษรส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรมล้านนา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงจากเอกสารพับสาที่บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 1 ฉบับ 76 หน้า ไม่ปรากฏปีที่บันทึก การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมค่าซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงพบว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สุริยยาตรฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา และฉบับไทลื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ยุทธพร นาคสุข; Yuttaporn Naksuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สุริยยาตรฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา และฉบับไทลื้อ ในด้านประวัติความเป็นมา คำศัพท์ และสูตรคำนวณในคัมภีร์ วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ บทที่ 2 ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV