Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   Areas that overlap with gender 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chanasorn TOKIEW; ชนสรณ์ โตเขียว; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
     This thesis aims to study an overlap between genders, which is hard to differentiate, and a symbolic search to form a symbol that conveys a meaning of gender and the meaning of defilement of gender that is inside all ...
  • Thumbnail

   Book – notebook 2470 – 2559 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกทุกด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แต่ผู้คนก็มิอาจหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒน์โดยเวลา จึงต้องการแสดงออกถึงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   The hidden poison 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Teeranad PANGSANIT; ธีรนาฏ แปงสนิท; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   There has been a relationship between humans and nature since the beginning of humans. Nature is a fundamental of human existence including livelihood, habitation, food and utensils etc. They are all a result of nature's ...
  • Thumbnail

   Monument of Decay 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Komson TANSELEESAKUL; คมสันต์ ตันเสรีสกุล; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The ideal image of Thailand for many people. It would be a dream to see the country develop into prosperity in different contexts. In my view, the dream image is a beautiful urban environment and consistent with the lifestyle ...
  • Thumbnail

   Pleasure and Loneliness Area 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Shanatya TAHPOR; ชนัชญา ต๊ะป้อ; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The thesis titled “Area of ​​Peace and Solitude” was born from the impression of the rural way of life in which I grew up. I would like to compare my transformation from a rural area to a largely urban one. The familiar ...
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   บันทึก เวลาและการเปลี่ยนแปลง : กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

   Collection: Article - Graphic Arts / บทความทางวิชาการ - ภาพพิมพ์
   Type: Article
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Chantaravichit; Memorandum - Time and Change : Creative Process (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ชุด “บันทึก เวลาและการเปลี่ยนแปลง” แบ่งออกเป็น 2 วิธี วิธีแรกคือการค้นคว้าทางปรัชญาและความหมายของสนิม แม้ว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าสนิมเป็น สิ่งเสื่อมโทรมที่สึกกร่อนหรือเป็นสิ่งรุกราน ...
  • Thumbnail

   บันทึกจากความชื้น-กาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การบันทึกร่องรอยของกาลเวลา ด้วยการใช้ความชื้นของสนิมที่เกิดบนแผ่นเหล็กเป็นเสมือนสื่อในการแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้า เพื่อสะท้อนให้ผู้คนหันกลับมาระลึกถึงและจดจำการเกิดขึ้นและการสลายไปอย่างง่ายๆ เหมือนวิถีชีวิตของเมล็ดพื ...
  • Thumbnail

   ผลิตผลจากผลผลิตที่แปรเปลี่ยน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จิรนันท์ จุลบท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   อาชีพ คือ การสร้างรายได้ที่นำไปใช้จ่ายปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพควรมีศีลเป็นพื้นฐาน แต่เมื่ออาชีพที่สร้างรา ...
  • Thumbnail

   ภาพจริงสิ่งลวง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัทธมน ธาดาดลทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การได้รับข่าวสาร การเข้าหาผู้คน การพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารใด ๆ เราไม่อาจแน่ใจ ได้เลยว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นเรื่องจริงหรือโกหก ข้อความที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนผิวน้านิ่งที่ซ่อนเกลียวคลื่นเอาไว้ สารที่รับรู้อาจกลายเป็นสิ ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความลุ่มหลง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธินันท์ เรืองหทัยนนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   บุรุษกับความลุ่มหลง คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น ความลุ่มหลงนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ที ...
  • Thumbnail

   มิติในความจริง? 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรัฐ ฤกษ์ดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมปัจจุบัน การกระทำและคำพูดของคนรอบตัว รวมไปถึงสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สื่อเหล่านี้สามารถถูกบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ขาดการตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่าน ...
  • Thumbnail

   สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เรานั้น สร้างสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เป็นบทเรียนสอนให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่า แต่บางครั้งก็สร้างทัศนคติที่ผิดเพื้ยน เป็นจุดเริ่มของวิกฤตการณ์ภายในจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาความ ...
  • Thumbnail

   สภาวะจำยอม 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   สัญชาตญาณวิปริต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์; Supicha Sutanthavibul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   มนุษย์ที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ แท้จริงแล้วจิตใจนั้นอาจไม่ได้สูงส่งตามที่จินตนาการเสมอไป เพราะมีมนุษย์จานวนไม่น้อยที่มักกดขี่สิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าหรือไร้ทางสู้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ปล่อยให้จิตลุ่มหลงกับความอยากหรือกิเ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV