Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   ชีวิตกับเครื่องจักรกล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ประเสริฐ พิชยะสุนทร; Prasert Pichayasoonthorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ประเสริฐ พิชยะสุนทร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์ที่จะแสดงออกทางความคิด ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบัน ด้วยจินตนาการการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่จะสะท้อนเนื้อหาด้านความคิด ความรู้สึก ในรูปของสัญลักษณ์ทางรูปทรง เพื่อสื่อความหม ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมเซรามิกใต้น้ำเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของทรัพยากรณ์ธรรมชาติทางทะเลอย่างน่าเป็นห่วง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา สาเหตุการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในแนวปะการัง ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ รวมถึงการศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ ...
  • Thumbnail

   โครงการสื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสารการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวแสมสาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ศุณัฐธิดา ทองมี; Sunattida Thongmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   ที่ผ่านมาทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ในการดำรงชีวิตและแสวงหาความสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมและขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเก้าอี้ตกแต่งสวนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ภาณุพงค์ สิทธิพันธุ์; Parnupong Sittipun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การจัดสวนหย่อม หรือ Small garden เป็นการจัดสวนขนาดเล็กๆ ที่ใช้พื้นที่ในการจัด น้อยหรือการจัดสวนเป็นจุดๆ ในบริเวณต่างๆ ของบ้าน เพื่อเพิ่มความโดดเด่นสวยงาม และความร่ม รื่น น่าอยู่ให้กับบ้านยิ่งขึ้น เช่น จัดเป็นสวนหน้าบ้าน ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคสำหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   อรรถพล จิระทัศนกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผงกั้นแดดที่สามารถถ่ายเทอากาศเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารที่จากปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพื้นบ้านซึ่งใช้กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV