Now showing items 1-20 of 27

  • Thumbnail

   Analysis of Architectural Styles of Lanna Royal Halls. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Pusanisa THONGPATUM; ภูษณิศา ทองประทุม; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 2/7/2021)
   The objective of this research is to study and analyze the issues related to the art style of the Lanna Royal Halls, totally 10 houses located in Northern Part are remained as evidences for study. The results of research ...
  • Thumbnail

   BELL SHAPED STUPA IN SUPHANBURI PROVINCE BETWEEN 19TH-22TH CENTURY BUDDHA 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Atcha RAWEKCHOM; อัชฌา ระเวกโฉม; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research aims to study pattern of art and define the age of bell-shaped pagoda found in Supanburi province area. From the study, it finds that bell-shaped pagoda at Supanburi has different details and they are able ...
  • Thumbnail

   FINE ARTS ALONG THE KHWAE OM CANAL IN RATCHABURI AND SAMUT SONGKHRAM: HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY DURING THE 15th  - 20th CENTURY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิศวะ ชินโย (Silpakorn University, 4/7/2023)
   Khwae Om canal is an ancient waterway which was believed to be the old Mae Klong River before it was changing the direction of the current river. It flows away from the main Mae Klong River at the Pak Bamru, a little below ...
  • Thumbnail

   Nagatan: the Decorative Patterns in Vihara in Lamphang between 19th - 20th Century 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Suparat ROTCHAPORT; สุภารัตน์ รจพจน์; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   “Nagatan” is an component of the roofs of traditional buildings. It is a carving with the shape of Naga or the upside down serpent inside the triangular structure. Its duty is to bear the load of eaves on a pillar or wall ...
  • Thumbnail

   The Royal Attires and Decorative Ornaments on The Crowned Buddha in Late Ayutthaya Art 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Pitipat SAICHUMIN; ปิติพรรษ สายชุ่มอินทร์; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 2/7/2021)
   The purpose of this research was to study patterns and decorative ornaments appeared on the crowned Buddha in late Ayutthaya Period installed in temples and national museums in the authority of Fine Arts Department. The ...
  • Thumbnail

   Shellfish in  Cosmology in the Mural Paintings of three worlds the early Rattanakosin period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Thitima SRESAMUT; ฐิติมา ศรีสมุทร; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
                              This research aimed to study the meaning, the symbol, the correlating design related to the  beliefs aquatic animals,  in cosmic  landscape of  Tribhum story in early Rattanakosin period,  of ...
  • Thumbnail

   กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ : งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบอายุสมัยและลักษณะการใช้งานพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อีกทั้งสะท้อนบทบาททางด้านศาสนา ต่อการเมืองในสมัยราชวงศ์มังราย โดยศึกษาผ่านการสารวจหลักฐาน ...
  • Thumbnail

   การจำแนกจากลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ HEGER I ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัสสร ภู่ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   มโหระทึกเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวอุษาคเนย์ เป็นต้นกำเนิดของดนตรียุคดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งในแง่เทคโนโลยีการผลิตแบ ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและกำหนดอายุกลุ่มโบราณสถานวัดแก้ว วัดหลง วัดพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐสินี ภาณุพิพัฒน์พล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ปัจจุบันหากต้องการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะศรีวิชัยนั้นจะพบว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ได้แก่ วัดแก้ว วัดหลงและพระบรมธาตุไชยา เป็นโบราณสถานสำคัญแบบศิลปะศรีวิชัยในจำนวนไม่มากที่ยังคงสภาพให้สามารถทำการศึกษาได้และได้แสดงรูปแบบอิทธ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาศิลปกรรมของวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วาริน สุขเอี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   จากการศึกษาศิลปกรรมที่มีอยู่ภายในวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือ และไม่มีประวัติว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงข้อมูลสันนิษฐานที่ใช้บอกเล่ ...
  • Thumbnail

   งานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นลาวภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สกุลยา วาสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ หากมองแบบผิวเผิน วัดแห่งนี้ก็คงเป็นวัดหลวง มีศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอย่างไทย แต่ถ้าหากลองพินิจพิจารณาดูศิลปกรรมภายในวัดปทุมวนาราม อย่างถี่ถ้วนแล้ว ...
  • Thumbnail

   ตรวจสอบหน้าที่การใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์จากหลักฐานศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิมพ์พิมล ระวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดเจ้าจันทร์ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่วัดนี้มีรูปแบบศิลปกรรมองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีปราสาทรูปแบบอย่างขอมสมัยบายนอันเป็นช่วงสมัยที่ ...
  • Thumbnail

   ผู้คนและชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงในงานค้นคว้าของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-12)
  • Thumbnail

   พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกับการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอมุมมองในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาอิงอยู่กับข้อมูลเอกสารตำนานเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบถึงอายุการสร้างที่แท้จริงขององค์ ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์จากงานศิลปกรรมลาวสองฝั่งโขงเมืองมุกดาหาร-เมืองสะหวันนะเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   สะหวันนะเขตและมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานทั้งในเอกสารส่วนกลาง รวมไปถึงปรากฏเอกสารท้องถิ่น กล่าวถึงความเป็นมาของบริเวณนี้อย่างชัดเจนในสมัยวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามายังพื้นที่ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนสังคมของกลุ่มชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในงานจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 4-5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จันทร์สุดา ทองขุนแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังที่พบในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวนทั้งหมด 5 วัดด้วยกัน คือ วัดมัชฌิมาวาส วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดคูเต่า วัดวัง และวัดวิหารเบิก โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ...
  • ThumbnailBadge

   ระยอง : วัด บ้าน ศาลเจ้าศิลปกรรมและงานช่างโบราณ 

   Collection: Book/Textbook/Document - Art History / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Book
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  • Thumbnail

   รูปแบบสันนิษฐานสามมิติเมืองบางขลัง จากการวิเคราะห์หลักฐานในโบราณคดีและศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จีรนันท์ ภูมิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   โบราณสถานเมืองบางขลังมีหลักฐานทางด้านศิลปกรรมเหลือน้อยมาก ส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดเหลือเพียงส่วนฐาน การศึกษาเพื่อสันนิษฐานรูปแบบงานศิลปกรรมในเมืองบางขลังครั้งนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำมาวิเคราะห์รูปแบบและกำห ...
  • Thumbnail

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์ศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัทรชนก นิธังกร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรมภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ร่วมกับ หลักฐานโบราณคดี ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีรูปแบบปรางค์ประธาน แผนผัง และเจดีย์ราย ท ...
  • Thumbnail

   วัดวรเชตุเทพบำรุง : แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัดวรเชตุเทพบำรุงเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ข้อมูลเอกสารไม่ระบุถึงการก่อสร้างชัดเจน จึงต้องศึกษาผ่านหลักฐานด้านโบราณคดีและศิลปกรรม ซึ่งก็ได้ผลการศึกษาทั้งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับวัดแห่งนี้และที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลงาน ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV