Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การประเมินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 

   Collection: Theses (Master's degree) - Development Education / วิทยานิพนธ์ - พัฒนศึกษา
   Type: Thesis
   กัลยา ศรีวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-04)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3..2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ...
  • Thumbnail

   การประเมินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 

   Collection: Theses (Master's degree) - Development Education / วิทยานิพนธ์ - พัฒนศึกษา
   Type: Thesis
   กัลยา ศรีวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-04)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3..2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV