Now showing items 1-20 of 20612

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   Type: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • ThumbnailBadge

   บทวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2550-2561 

   Collection: Book/Textbook/Document - Design Arts / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ศิลปะการออกแบบ
   Type: Book
   สน สีมาตรัง; Sone Srimatrang (สาขาการออกแบบศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 202-?)
  • Thumbnail

   SOCIAL REFLECTIONS  AND THE PRESENTATION TECHNIQUES OF KHMER GHOST STORIES 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Sajjaphoum LA-OR; สัจภูมิ ละออ; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objective of this dissertation is to study the social reflections and the presentative techniques of Khmer ghost stories. This project examined the content of one hundred Khmer ghost stories. The Khmer people generally ...
  • Thumbnail

   Tamra Khotchakam : Textual Study and Re-arrangement of Representative Treatise from Manuscripts 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Warisara GROTINTAKOM; วริศรา โกรทินธาคม; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Tamra Khotchakam is the treatise on the training and control of elephants, and is among the body of knowledge known as the Khotchasart, consisting of the Khotchalak and Khotchakam. The objective of this dissertation is to ...
  • Thumbnail

   INSCRIPTIONS OF THE MIND 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Omsiree PANDAMRONG; ออมสิรี ปานดำรงค์; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This creative research aims to study four aspects of artworks by female artists: 1) personal memories understood through psychoanalytic means about the human body which has led to social theories, 2) the sign of “words and ...
  • Thumbnail

   A study of Santra and Baibok between Siam and Lanna from the Reign of King Rama I to the Reign of King Rama IV 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Sawinee KHONKAEN; สาวิณี ขอนแก่น; Sirisarn Mueanphothong; ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Santra was official letter which Siam royal court used as command document toward Lanna while Baibok as official letter that Lanna used to report result of operations according to command from the royal court. The main ...
  • Thumbnail

   AN ANALYTICAL STUDY OF YAŚODHARĀŚRAMA INSCRIPTIONS OF KING YAŚOVARMAN I 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Thavorn NGAMCHAN; ถาวร งามจันทร์; KANGVOL KHATSHIMA; กังวล คัชชิมา; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objective of this thesis is to study the Alaṅkāras and the essences in the five Yaśodharāśrama inscriptions of King Yaśovarman I: the Phnom Preah Bat inscription K.95, the Lolei inscription K.323, the Prei Prasat ...
  • Thumbnail

   ไวษณพนิกายในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Viruj Plengplung; วิรุจ เปล่งปลั่ง; Saritpong Khunsong; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This study aims to explain the development and roles of Vaishnavism in central and eastern Thailand prior to the 14th century AD through the ancient inscriptions, Vishnu sculptures, sealings, and archaeological sites. These ...
  • Thumbnail

   Herbal Knowledge of Isan people through A Study of Herbal names and Content of Ta Suan Srimaprik Medical Manuscripts. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Woradee WAREPHOL; วรดี วารีผล; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This project has two research objectives, both relating to the Isan traditional medicine manuscripts of Ta Suan Srimaprik. There are two research objectives: the first objective is to study the vocabulary of diseases and ...
  • Thumbnail

   JATAKA ON THE GILT LACQUERED SCRIPTURE CABINETS IN PHRA VAJIRAYANA ROYAL LIBRARY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Chichaya DENTRAKULWONG; ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์; Patsaweesiri Preamkulanan; พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objectives of this research are to study and analyze Thai lacquer work paintings of Jataka literatures in Dharma Cabinet in Wachirayan Library and study the connection and relationship of Jataka stories in Dharma Cabinet ...
  • Thumbnail

   การตั้งถิ่นฐานของเมืองในจังหวัดพังงาตั้งแต่พ.ศ. 2325 - 2475 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Maturada PRASITHWONG; มธุรดา ประสิทธิ์วงษ์; Kannika Suteerattanapirom; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The study had objective, which were collected historical evidences and archaeological evidences in Phang - nga Province from 1782 - 1932 A.D. and investigated settlements in Phang - nga Province from 1782 - 1932 A.D., ...
  • Thumbnail

   A Study of testimonial Khmer Novels in the Khmer Rouge period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Pearl POMIL; เพิร์ล โปมิล; Orawan Bunyarith; อรวรรณ บุญยฤทธิ์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The purpose of this thesis was to study 5 Khmer testimonial literatures in the Khmer Rouge regime (1975-1979) which were “Ongkar Noreak (The Leaders from Hell)”, “kounkrabey manosancettana (The sentimental Buffalo)”, “robob ...
  • Thumbnail

   A Study of Essence and Usage of Diplomatic Language in Royal Letters in the reign of King Rama IV 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Pratsaneeporn PHLAYKUMNERD; ปรัศนีภรณ์ พลายกำเหนิด; Orawan Bunyarith; อรวรรณ บุญยฤทธิ์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This study investigated the physical appearance, the essence and the usage of diplomatic language of 75 royal letters during the reign of King Mongkut (King Rama IV) consisting of 64 royal letters to the heads of states ...
  • Thumbnail

   ANALYSIS OF THE MURAL PAINTING IN WAT MUANG, BANG PAHAN DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA : TRADITIONAL THAI PAINTING BY LOCAL ARTISTS DURING THE REIGN OF KING RAMA V 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Siraporn KAWINSUPORN; ศิรพร กวินสุพร; SAKCHAI SAISINGHA; ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The purpose of this study is to explore the mural paintings of Wat Muang, Bang Pahan district, Phra Nakhon Si Ayutthaya by analyzing contents, expressions, techniques, and styles. It is especially important to investigate ...
  • Thumbnail

   CREATIVE WORK BEHAVIOR MANAGEMENT OF FOOD PROCESSING BUSINESS IN THAILAND 

   Collection: Theses (Ph.D) - Management /ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการ
   Type: Thesis
   Naruemon JITUEA; นฤมล จิตรเอื้อ; VIROJ JADESADALUG; วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์; Silpakorn University. Management Sciences (Silpakorn University, 1/7/2022)
     The purpose of this research were 1) to test the influences of Creative Work Behavior Management on the Effectiveness of Innovation of Food Processing Business in Thailand 2) to test the influences of Creative Work ...
  • Thumbnail

   MODIFICATION OF BUILDING ENVELOPE MATERIALS TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS. : A CASE STUDY OF VOCATIONAL EDUCATION  BUILDINGS. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   Busakorn DUANGKAEW; บุษกร ดวงแก้ว; Satta Panyakaew; สัทธา ปัญญาแก้ว; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research studied the amount of greenhouse gas emissions concerning the building envelope of educational institutes under the Office of the Vocational Education Commission (VEC) from the standard model in order to find ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV