คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ยักษ์ใจดี 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สัภยา โนนทิง; Sappaya Nonthing (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุต " ยักษ์ใจตี " ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความรักของแม่ที่ไม่ค่อยแสดงออกโดยใช้บริบท ท่าทาง ภาษากาย อัตลักษณ์ของแม่และรูปแบบสิ่งของรอบตัว มาสร้างเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก ...
 • Thumbnail

  บทบาทของแม่ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ฉันสนันท์ วงศ์ภูมิวิชชุ์; Chansananth Vongpumivitch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  ผลงานศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง "บทบาทของแม่" ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจาก การสำรวจทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตของแม่ บุคคลที่ข้าพเจ้าเคารพรัก แรงบันตาลใจเกิดขึ้นจากการเฝ้ามองดูแม่ที่เลี้ยงดูและทำง ...
 • Thumbnail

  การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อการดำรงชีวิต 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  กชพรรณ สินพรม; Kotchapun Sinprom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  ในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตได้พัฒนาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของตนเองเพื่อให้สามารถอยู่รอดและดำรงชีวิตอยู่ได้ การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนเพื่อการดำรงชีวิตเป็ ...
 • Thumbnail

  แนวคิดเรื่องการถูกบังคับและชักจูง 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ต้นน้ำ เส็งคำภา; Tonnum Sengkhamphar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  การถูกบังคับและการถูกชักจูงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเจอในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทํางาน หรือแม้กระทั้งการไปซื้อจ่ายสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีมักจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งการแสดงออก จะมีประโยชน์ และ ...
 • Thumbnail

  การปรากฎรูปทรงแห่งความฝัน 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปานเทพ โททุมพล; Panthep Tothumpol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  ซิกมันฟรอยด์ได้กล่าวไว้ว่า จิตไร้สำนึก (Unconscious Mind) มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยคนเราจะเก็บกดเรื่องราว เหตุการณ์ ความทรงจำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ มนุษย์มักแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยไม่ตั้งใจออกมาในรูป ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV