คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  แนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย 

  คอลเลคชัน: Research reports - Urban Design and Planning / รายงานการวิจัย - ภูมิสถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Article
  กัตติกา กิตติประสาร; Kattika Kittiprasan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  งานวิจัยเรื่องแนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เข้าใจความหมายของธรรมชาติ ของคนไทยและความหมายของสิ่งแวดล้อมของคนไทย (2) เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหมายของธรรมชาติของคนไทย (3) สรุปแนวคิดที่มี ...
 • Thumbnail

  STRATEGIES FOR DEVELOPING THAI CINEMATIC SOFT POWER TO PROMOTE TOURISM DESTINATIONS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Tourism Management / วิทยานิพนธ์ – การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ชนะใจ ต้นไทรทอง (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The objectives of this research are 1) to study circumstances and trends of elements contributing to Thai cinematic soft power to promote tourism destinations in Thailand, 2) to study causal elements for Thai films that ...
 • Thumbnail

  Human Resource Competency Standard Elements of Concert Business 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Tourism Management / วิทยานิพนธ์ – การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  รุจิภาส บุญสำเร็จ (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The study of "Human Resources Competency Standard Elements of Concert Business." aimed to 1) evaluate the human resources competency standard elements 2) compare the differences in opinion levels of public and private ...
 • Thumbnail

  DESTINATION BRANDING MODEL DEVELOPMENT TO A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR THE MICE INDUSTRY IN THAILAND 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Tourism Management / วิทยานิพนธ์ – การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The research was aimed to (1) investigate and analyze current situations and a post COVID-19 trend in the MICE industry in Thailand, (2) evaluate resource of the MICE industry, readiness and potential, and competitive ...
 • Thumbnail

  AI SUITE for Percussion Ensemble 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Music Research and Development / ดุษฎีนิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม (Silpakorn University, 25/11/2022)
  AI Suite is a contemporary music composition for percussion ensemble inspired by mechanism of robot, using modern techniques to convey meanings that are consistent with the characteristics of machines. The composition ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV