คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ชีวิตและความฝันของแรงงานอีสาน 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  นครินทร์ แก้วเกิด; Nakarin Kaewkerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  การย้ายถิ่น คือ ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของประชากรจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ใน ประเทศไทยการย้ายถิ่นมักมีปัจจัยมาจากความยากจนการขาดแคลนที่ดิน และความต้องการของ แรงงาน ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง ...
 • Thumbnail

  สภาพชีวิตในวิถีใหม่ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  ธนธรณ์ คงทรัพย์; Thanathorn Kongsap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ "สภาพชีวิตในวิถีใหม่” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปล ...
 • Thumbnail

  จินตนาการแห่งความเร็ว ในรูปทรงประติมากรรม 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  ณัฐธัญ ชัยกิมานนท์; Nuttun Chaikimanon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรมในหัวข้อเรื่อง “จินตนาการแห่งความเร็ว ในรูปทรงประติมากรรม” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากที่ข้าพเจ้าชื่นชอบในความเร็ว เมื่อมนุษย์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมักจะเกิดปรากฏกา ...
 • Thumbnail

  ความลื่นไหลของ จุด เส้น และสีสัน 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  สิริยากรณ์ แซ่ลิ้ม; Siriyakorn Saelim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  “พลาสติก” เป็นวัสดุที่ถูกใช้งานแพร่หลาย อัตราการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ความคงทนของพลาสติกก็นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม เรารับรู้แต่ประโยชน์ของมัน แต่ไม่ตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพของมนุษย์ ระบบนิเวศ ...
 • Thumbnail

  ยักษ์ใจดี 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  สัภยา โนนทิง; Sappaya Nonthing (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุต " ยักษ์ใจตี " ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความรักของแม่ที่ไม่ค่อยแสดงออกโดยใช้บริบท ท่าทาง ภาษากาย อัตลักษณ์ของแม่และรูปแบบสิ่งของรอบตัว มาสร้างเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV