คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  Optimizing the dosing regimens of tigecycline against vancomycin- resistant enterococci in the treatment of intra-abdominal and skin and soft tissue infections 

  Collection: Article - Pharmaceutical Care / บทความ - บริบาลทางเภสัชกรรม
  Type: Article
  Wichai Santimaleeworagun (The Korean Society of Infectious Diseases, Korean Society for Antimicrobial Therapy, and The Korean Society for AIDS, 2020)
  Tigecycline was previously considered to have activity against vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) isolates, but the optimal dose was not clarified. Thus, this study assessed the in vitro activity of tigecycline against ...
 • Thumbnail

  Vancomycin area under the curve and pharmacokinetic parameters during the first 24 Hours of treatment in critically ill patients using bayesian forecasting 

  Collection: Article - Pharmaceutical Care / บทความ - บริบาลทางเภสัชกรรม
  Type: Article
  Wichai Santimaleeworagun (The Korean Society of Infectious Diseases, Korean Society for Antimicrobial Therapy, and The Korean Society for AIDS, 2020)
  Background Currently, the achievement of the target area under the curve (AUC)/minimum inhibitory concentration ratio during the first 24 - 48 h of treatment is associated with reduced 30-day mortality and greater ...
 • Thumbnail

  คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขต 3 

  Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  Type: Thesis
  ธนิตา เลาหภิชาติชัย; Thanita Laohapichatchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 และ 3) ...
 • Thumbnail

  แนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย 

  Collection: Research reports - Urban Design and Planning / รายงานการวิจัย - ภูมิสถาปัตยกรรม
  Type: Article
  กัตติกา กิตติประสาร; Kattika Kittiprasan (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  งานวิจัยเรื่องแนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เข้าใจความหมายของธรรมชาติ ของคนไทยและความหมายของสิ่งแวดล้อมของคนไทย (2) เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหมายของธรรมชาติของคนไทย (3) สรุปแนวคิดที่มี ...
 • Thumbnail

  STRATEGIES FOR DEVELOPING THAI CINEMATIC SOFT POWER TO PROMOTE TOURISM DESTINATIONS 

  Collection: Theses (Master's degree) - Tourism Management / วิทยานิพนธ์ – การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
  Type: Thesis
  ชนะใจ ต้นไทรทอง (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The objectives of this research are 1) to study circumstances and trends of elements contributing to Thai cinematic soft power to promote tourism destinations in Thailand, 2) to study causal elements for Thai films that ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV