Now showing items 1-5 of 14485

  • Thumbnail

   สุนทรียภาพในการเคลื่อนไหว 

   Type: Thesis
   ณัฐภัทร กานดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยโครงสร้างภายในร่างกายในการเคลื่อนไหว อันได้แก่ ระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนที่ อีกทั้งยัง ...
  • Thumbnail

   สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21 

   Type: Thesis
   ไชยยัณห์ สละบัวเลย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   กระผมต้องการแสดงภาวการณ์อยู่ร่วมกันของความเป็นอุดมคติในโลกความเป็นจริงบน 2 แนวคิดดังนี้ แนวคิดแรกคือโลกอุดมคติตามหลักไตรภูมิ ที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงที่ความตาย ยังมีโลกหลังความตายรออยู่จึงใฝ่ฝันถึงแดนสุขาวดี ...
  • Thumbnail

   การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ 

   Type: Thesis
   เจมมิกา สินธวาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์มีประสาทสัมผัส เป็นเครื่องมือที่เชื่อมตนเองเข้ากับโลก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ทำงานร่วมกัน เพื่อรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และผิวสัมผัส การรับรู้ต่อโลกภายนอกเหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้าก ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนรูปทรงแห่งจินตนาการ 

   Type: Thesis
   เฉลิมรัฐพล ประพฤติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่ได้แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงซึ่งมี ที่มาจากปฏิกิริยาของวัสดุนำมาประกอบสร้าง หลักการในการสร้างสรรค์มุ่งเน้นเป็นรูปทรงปริมาตร ใน ลักษณะทับซ้อนกันเพื่อแสดงลักษณะเ ...
  • Thumbnail

   โลกอ้วน 

   Type: Thesis
   จิรวุฒิ เสมวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุคเราจะเห็นความงามในอุดมคติมักถูกปรับเปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเป็นสมัยก่อนความอ้วนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV