ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวพ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธนาคม บูรณะวนิชกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคว ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ชีวิตบนถนนข้าวสาร 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู่การผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ําคืนโดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และผลิตวิดีโอ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตวิดีโอสารคดี ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิดีโอรูปแ ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์รายการสารคดีประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อัมพร เกียรติสูงส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการสารคดี ประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการสารคดีและผู้เ ...
 • Thumbnail

  การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อัจฉรา ถีระแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยได้มีการจัดทำโครงร่างรายการ (Proposal) ขึ้นมา และได้การทำการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  อลิสา พิสมยรมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ...

View more