Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   แผนธุรกิจเฟรชชี่ ซีฟู้ด 

   Type: Thesis
   ณัฐนี บุรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   บทสรุปผู้บริหาร กิจการแปรรูปอาหารทะเลเป็นกิจการคนเดียว ดำเนินงานโดย คุณณัฐนี บุรี ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เนื่องด้วยเจ้าของกิจการเป็นคนอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาชีพหลักของคนในชุมชนเป็นชาวประมงส่งผลให้ในแต่ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV