Now showing items 1-5 of 90

  • Thumbnail

   ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   Type: Thesis
   ธีรเดช หุนสนอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยชิ้นนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ และนักวิชาการที่อยู่ในวงการโรงเรี ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย : กรณีศึกษา แก็ป ที-โบน 

   Type: Thesis
   ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกาและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์บทเพลง Respect Dub โดย เจษฎา ธีระภินันท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แก๊ป ที-โบน ผล ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ โดย ปภาตพงศ์ วันภักดี 

   Type: Thesis
   ปภาตพงศ์ วันภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับการเรียนทางด้านการแสดงดนตรีในระดับปริญญามหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเทคนิคต่างๆ ในการเล่นของมือขวา ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ...
  • Thumbnail

   อุปมาอุปไมยหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ 

   Type: Thesis
   ประทีป เจนากูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงชุดหมากรุกไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้วิจัยที่มีต่อการเล่นหมากรุกไทย ทั้งทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวหมาก และลักษณะภายในจิตใจ ...
  • Thumbnail

   การแสดงดับเบิลเบสในระดับมหาบัณฑิต 

   Type: Thesis
   พงศธร สุรภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1. ศึกษาวิธีการฝึกซ้อมบทเพลงสำหรับ ดับเบิลเบสที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย 2. วิเคราะห์วิธีการซ้อมและการจัดการลำดับการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง 3. หาวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับบทเพ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV