ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  การทำบริสุทธิ์โอลิโกแซคคาไรด์จากของเหลวที่ได้จากการสกัดกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤต 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Food Technology / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีอาหาร
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ฐาปนี บุณยเกียรติ; Thapanee Bunyakiat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  กากมะพร้าวเป็นของเหลือทิ้งจากการผลิตกะทิมีคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยแมนแนนในปริมาณสูง การไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤตทำให้ได้แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีมูลค่าสูงงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับสีจากของเหลวท ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้สถิติวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนายางเรเดียล 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุภาภรณ์ พงษ์นิกร; Supaporn Pongnikorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การออกแบบโครงสร้างของยางเรเดียล เป็นการออกแบบที่ผู้ออกแบบโครงสร้างยางจะต้องออกแบบ โครงสร้างเพื่อให้ยางเรเดียลนั้นสามารถทดสอบผ่านมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ปัญหาสำคัญที่ผู้ออกแบบต้อง พบคือยางทดสอบไม่ผ่านตามมาตรฐาน ทำให้ผู้ออ ...
 • Thumbnail

  การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีด 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สรรชัย อ่ำพุทรา; Sanchai Amphutsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น สำหรับกระบวนการผลิตหลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีของโรงงานกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการกำจัดและลดงานที่ไม่ก่ ...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบวิธีการจัดสมดุลสายการประกอบชิ้นส่วนแบบแรงงานคนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสายการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกล้องถ่ายภาพ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปรัชวิน ภู่ระหงษ์; Pratchawin Poorahong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดสมดุลของสายการประกอบชิ้นส่วนแบบแรงงานคน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสายการผลิตของการจัดงานเข้าสถานีงานในบริษัทกรณีศึกษาที่เป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ โดยศึกษาหน่วยของชิ้นงาน 3 ...
 • Thumbnail

  การลดการขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผงโดยใช้เทคนิค FMEA 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐหิรัญ พรถวัลย์ศักดิ์; Nuthirun Pornthawalsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดข้องของเครื่องบรรจุยาผง และความเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างการผลิต โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อระบุจุดตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรัก ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV