ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Pharmacognosy [3]

  ภาควิชาเภสัชเวท / สาขาวิชาเภสัชเวท
 • Department of Pharmacology and Toxicology [0]

  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • Department of Biopharmacy [6]

  ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • Department of Community Pharmacy [127]

  ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน / สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข / สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร / สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
 • Department of Health Informatics [8]

  ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ / สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 • Department of Pharmaceutical Chemistry [5]

  ภาควิชาเภสัชเคมี / สาชาวิชาเภสัชเคมี / สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • Department of Pharmaceutical Technology [38]

  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • Department of Pharmacy [34]

  ภาควิชาเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ
 • Pharmaceutical Engineering (International Program) [1]

  สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (นานาชาติ)
 • Pharmaceutical Sciences [25]

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

View more