ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Pharmacognosy [3]

  ภาควิชาเภสัชเวท / สาขาวิชาเภสัชเวท
 • Department of Pharmacology and Toxicology [0]

  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • Department of Biopharmacy [8]

  ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • Department of Community Pharmacy [181]

  ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน / สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข / สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร / สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
 • Department of Health Informatics [23]

  ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ / สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 • Department of Pharmaceutical Chemistry [8]

  ภาควิชาเภสัชเคมี / สาชาวิชาเภสัชเคมี / สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • Department of Pharmaceutical Technology [56]

  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • Department of Pharmacy [45]

  ภาควิชาเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • Pharmaceutical Engineering (International Program) [4]

  สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (นานาชาติ)
 • Pharmaceutical Sciences [39]

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Analysis of volatile constituents from post-harvesting handling and optimization of extractive solvent on the quality of the leaves of Premna serratifolia L. 

  คอลเลคชัน: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Khin Su YEE; Khin Su YEE; Uthai Sotanaphun; อุทัย โสธนะพันธุ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The objective of this study was to compare the chemical composition of volatile oils, phenolic content and antioxidant activity of the fresh, dried, and fermented leaves of Premna serratifolia, and to find a suitable ...
 • Thumbnail

  SYNTHESIS AND EVALUATION OF MUCOADHESIVE NANOPARTICLES FOR ANTICANCER DRUG DELIVERY 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nitjawan SAHATSAPAN; นิจวรรณ สหัสพันธ์; Prasopchai Patrojanasophon; ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The purpose of this study was to synthesize and characterize new mucoadhesive polymers and fabricate mucoadhesive polymeric nanoparticles (NPs) for anticancer drug delivery. 6-maleimidohexanoic acid (MHA)-conjugated chitosan ...
 • Thumbnail

  A cost analysis and satisfaction of  hemodialysis service at Venerable Thawisak Jutindharo Hospital. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Phimrutai PRARACHA; พิมฤทัย ประราชะ; RAPEEPUN CHALONGSUK; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Chronic kidney disease (CKD) is a disease that is increasingly found and has emerged as an important national public health problem. The end stage renal disease patients are treated with renal replacement therapy. Venerable ...
 • Thumbnail

  DEVELOPMENT OF A REGULATORY GUIDELINEFOR CELL THERAPY MEDICINAL PRODUCTS IN THAILAND 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Social and Administrative Pharmacy / ดุษฎีนิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Patcharaphun KIDPUN; พัชราพรรณ กิจพันธ์; Rapeepun Chalongsuk; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Treatment approaches have evolved rapidly and are being increasingly customized to specific diseases or particular patients, leading to the emergence of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). These ATMPs entail cell ...
 • Thumbnail

  Efficacy of vendor managed inventory system in drug inventory management in sub-district health promoting hospital Laemsing district, Chantaburi province 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Phonchanok MAKEPIBOON; พรชนก เมฆไพบูลย์; Sineenart Krichanchai; สินีนาฏ กริชชาญชัย; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This study aims to evaluate the efficacy of vendor managed inventory system (VMI)  in the five highest-consumption chronic disease medications in sub-district health promoting hospitals (SHPHs) Laemsing, Chanthaburi, ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV