Now showing items 1-20 of 369

  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   Analysis of Medicinal Use Patterns of Public Health Service Units in Samutsongkhram Province with Business Intelligence 

   Collection: Theses (Master's degree) - Health Informatics / วิทยานิพนธ์ – สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
   Type: Thesis
   Lamphoo PHENGBUNCHOO; ลำภู เพ็งบุญชู; Suang Rungpragayphan; สรวง รุ่งประกายพรรณ; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The national policy and strategy on herbal medicine for treatment and health promotion aims to promote the use of herbal medicines in the National List of Essential Medicines (NLEM) as substitutes for modern medicine. ...
  • Thumbnail

   Development of protein extracts -loaded nanocarriers combination with microspicules for transdermal delivery 

   Collection: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
   Type: Thesis
   Kritsanaporn TANSATHIEN; กฤษณาพร ตันเสถียร; PRANEET OPANASOPIT; ปราณีต โอปณะโสภิต; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Proteins extracted from natural products are hydrophilic macromolecules which limited the ability to passively penetrate through the skin. The combination of penetration enhancing techniques such as nanocarriers and sponge ...
  • Thumbnail

   Development of alternative pharmaceutical analysis by smartphone-based colorimetry 

   Collection: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
   Type: Thesis
   Noppharat PHADUNGCHAROEN; นพรัตน ผดุงเจริญ; Theerasak Rojanarata; ธีรศักดิ์ โรจนราธา; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   While smartphone-based colorimetry has gained popularity for the analysis of various substances, its application to drug analysis is currently limited. Therefore, the aim of this work was to develop facile, rapid and ...
  • Thumbnail

   Survey study of  Knowledge and opinions’ the officials in related agencies in the process of granting permission to plant marijuana in the health region 3  toward the guidelines of  marijuana cultivation authorization. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Natatda AONPAN; ณทัตดา อ่อนปาน; Rapeepun Chalongsuk; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The purposes of this study were to learn about the knowledge and opinions’ the officials in related agencies in the process of granting permission to plant marijuana in the health region 3 toward the guidelines of marijuana ...
  • Thumbnail

   Using association rule mining for finding drug-drug interaction patterns of warfarin for improving computerized physician order entry. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Health Informatics / วิทยานิพนธ์ – สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
   Type: Thesis
   Aliyah FAMITYNOND; เอลียา ฟ้ามิตินนท์; VERAYUTH LERTNATTEE; วีรยุทธ์ เลิศนที; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   At present, patients have the opportunity to be treated by many doctors. This may be a risk of prescribing potential drug-drug interactions. Warfarin is particularly known for its interactions with many drugs and is widely ...
  • Thumbnail

   Effectiveness of text messaging via application LINE on adherence to antiretroviral drug among HIV and AIDS patients in Khaoyoi Hospital Phetchaburi 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Suwalak SUNTHARAPOT; สุวลักษณ์ สุนทรพจน์; Namfon Sribundit; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research aimed to study the effectiveness of text messaging via application LINE on adherence to antiretroviral drug, viral suppression, and CD4 count among HIV and AIDS patients. Thirty-six HIV and AIDS patients who ...
  • Thumbnail

   Prediction and Immunogenicity test of B-cell Epitopes of Porcine Epidemic Diarrhoea Virus Thai Isolates 

   Collection: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
   Type: Thesis
   Woarawut ONIAM; วรวุฒิ อ่อนเอี่ยม; Perayot Pamonsinlapatham; พีรยศ ภมรศิลปธรรม; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
        Porcine epidemic diarrhea (PED) is a virulence disease that effects most swine, causing severe diarrhea and rapid death. The mortality rate of piglets reaches up to 80%–100%, which affects the pig industry. The illegal ...
  • Thumbnail

   FACTORS RELATING TO PEOPLE'S PROMOTION OF APPROPRIATE USE OF HERBAL PRODUCTS OF COMMUNITY PHARMACISTS IN THAILAND 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Tanawat SUTTIPREECHANON; ธนวัฒน์ สุทธิปรีชานนท์; NATTIYA KAPOL; ณัฏฐิญา ค้าผล; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Community pharmacists are healthcare professionals who work closely to the community. To meet the growing demand for herbal products, community pharmacists should be prepared to provide advice on their use. This research ...
  • Thumbnail

   SYNTHESIS AND EVALUATION OF MUCOADHESIVE NANOPARTICLES FOR ANTICANCER DRUG DELIVERY 

   Collection: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
   Type: Thesis
   Nitjawan SAHATSAPAN; นิจวรรณ สหัสพันธ์; Prasopchai Patrojanasophon; ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The purpose of this study was to synthesize and characterize new mucoadhesive polymers and fabricate mucoadhesive polymeric nanoparticles (NPs) for anticancer drug delivery. 6-maleimidohexanoic acid (MHA)-conjugated chitosan ...
  • Thumbnail

   A cost analysis and satisfaction of  hemodialysis service at Venerable Thawisak Jutindharo Hospital. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   Phimrutai PRARACHA; พิมฤทัย ประราชะ; RAPEEPUN CHALONGSUK; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Chronic kidney disease (CKD) is a disease that is increasingly found and has emerged as an important national public health problem. The end stage renal disease patients are treated with renal replacement therapy. Venerable ...
  • Thumbnail

   FACTORS RELATED TO RECEIVE FOOD SERIAL NUMBER OF ONE TAMBON ONE PRODUCT TRADERS IN KANCHANABURI PROVINCE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Sasikan KLONGROTPONG; ศศิกานต์ กลึงโรจน์พงษ์; Namfon Sribundit; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This study aimed to determine the factors related to receive food serial number of one tambon one product traders in Kanchanaburi. The population of this study consisted of food and beverage product traders who registered ...
  • Thumbnail

   A study of the effectiveness and efficiency of using google application for the antiretroviral inventory management in Queen Sirikit National Institute of Child Health. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Health Informatics / วิทยานิพนธ์ – สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
   Type: Thesis
   Weereeya WANLAYANGKOON; วีรียา วรรลยางกูร; Perayot Pamonsinlapatham; พีรยศ ภมรศิลปธรรม; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Objectives of this study is to examine the efficacy and effectiveness of using Google applications to manage the inventory of antiretrovirals in the Queen's National Institute of Child Health. Efficacy is measured by the ...
  • Thumbnail

   A feasibility study on the enforcement of Good Manufacturing Practice (GMP) for surgical gloves 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Kittima LAKUL; กิตติมา ลากุล; Rapeepun Chalongsuk; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research study was aimed to find an enforcement feasibility of the Good Manufacturing Practice (GMP) for surgical gloves by 1) study the operational capabilities of government officials and workers from surgical glove ...
  • Thumbnail

   Efficacy of vendor managed inventory system in drug inventory management in sub-district health promoting hospital Laemsing district, Chantaburi province 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   Phonchanok MAKEPIBOON; พรชนก เมฆไพบูลย์; Sineenart Krichanchai; สินีนาฏ กริชชาญชัย; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This study aims to evaluate the efficacy of vendor managed inventory system (VMI)  in the five highest-consumption chronic disease medications in sub-district health promoting hospitals (SHPHs) Laemsing, Chanthaburi, ...
  • Thumbnail

   DEVELOPMENT OF A REGULATORY GUIDELINEFOR CELL THERAPY MEDICINAL PRODUCTS IN THAILAND 

   Collection: Theses (Ph.D) - Social and Administrative Pharmacy / ดุษฎีนิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   Patcharaphun KIDPUN; พัชราพรรณ กิจพันธ์; Rapeepun Chalongsuk; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Treatment approaches have evolved rapidly and are being increasingly customized to specific diseases or particular patients, leading to the emergence of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). These ATMPs entail cell ...
  • Thumbnail

   Analysis of volatile constituents from post-harvesting handling and optimization of extractive solvent on the quality of the leaves of Premna serratifolia L. 

   Collection: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
   Type: Thesis
   Khin Su YEE; Khin Su YEE; Uthai Sotanaphun; อุทัย โสธนะพันธุ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objective of this study was to compare the chemical composition of volatile oils, phenolic content and antioxidant activity of the fresh, dried, and fermented leaves of Premna serratifolia, and to find a suitable ...
  • Thumbnail

   Using Machine Learning for Detection of Illegal Food Advertising Text 

   Collection: Theses (Master's degree) - Health Informatics / วิทยานิพนธ์ – สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
   Type: Thesis
   Wannakan NITIROTSUPHAPHAK; วรรณกัญญ์ นิธิโรจน์ศุภภัค; VERAYUTH LERTNATTEE; วีรยุทธ์ เลิศนที; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objective of this research is to find the appropriate model from machine learning techniques for classifying food advertising texts to legal and illegal texts. A set of 400 food advertising texts was divided into 200 ...
  • Thumbnail

   FACTORS RELATED TO THE ANTIBIOTIC SEEKING BEHAVIOR OF PATIENTS AFTER ACUTE UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION AND ACUTE BRONCHITIS OR ACUTE DIARRHEA AND NOT RECEIVING ANTIBIOTICS FROM THE SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN THE DISTRICT. NAKHON PATHOM 

   Collection: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   Type: Thesis
   Kanokwan TUMSUNGTONG; กนกวรรณ ตุ้มสังข์ทอง; PANOOPAT POOMPRUEK; ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The objective of this study is to find factors related to the antibiotic seeking behavior of patients and not receiving antibiotics from the Sub-district Health Promoting Hospital in the Mueang District. Nakhon Pathom. The ...
  • Thumbnail

   Development of Palliative Care Model Using Thai Traditional Medicine for Treatment of End-stage Liver Cancer Patients in Thai Traditional Medicine Hospitals 

   Collection: Theses (Ph.D) - Social and Administrative Pharmacy / ดุษฎีนิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   Preecha NOOTIM; ปรีชา หนูทิม; NATTIYA KAPOL; ณัฏฐิญา ค้าผล; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Current cancer modern medical treatment in mainly a treatment for inhibition of hepatocellular carcinoma proliferation in different stage, however, liver cancer is the still most diseases with high incidence and mortality ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV