ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Statistics [37]

  ภาควิชาสถิติ / สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • Department of Biology [50]

  ภาควิชาชีววิทยา / สาขาวิชาชีววิทยา
 • Department of Chemistry [55]

  ภาควิชาเคมี / สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ / สาขาวิชาเคมีศึกษา / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • Department of Computing [167]

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • Department of Environment Science [93]

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • Department of Mathematics [90]

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • Department of Micro Biology [19]

  ภาควิชาจุลชีววิทยา / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • Department of Physics [64]

  ภาควิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ
 • Program of Forensic Science [194]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

View more