ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Curriculum and Instruction [669]

  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน / สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ / สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ / สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา / สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • Department of Educational Administration [878]

  ภาควิชาการบริหารการศึกษา / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • Department of Educational Technology [364]

  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา / สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • Department of Elementary Education [190]

  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
 • Department of Lifelong Education [75]

  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต / สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง / สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
 • Department of Psychology and guidance [212]

  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว / สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน / สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

View more