ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Cultural Resource Management [3]

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Anthropology [95]

  ภาควิชามานุษยวิทยา/สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • Department of Archaeology [363]

  ภาควิชาโบราณคดี/สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์/สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Art History [282]

  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
 • Department of History [5]

  หมวดวิชาประวัติศาสตร์
 • Department of Oriental Languages [1576]

  ภาควิชาภาษาตะวันออก/สาขาวิชาเขมรศึกษา/สาขาจารึกภาษาไทย/สาขาจารึกศึกษา/สาขาวิชาภาษาเขมร/สาขาวิชาภาษาสันสกฤต/สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
 • Department of Western Languages [58]

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส/สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม/สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

View more