ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Cultural Resource Management [59]

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Anthropology [199]

  ภาควิชา/สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • Department of Archaeology [359]

  ภาควิชา/สาขาวิชาโบราณคดี / สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ / สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ / สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Art History [363]

  ภาควิชา/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
 • Department of History [6]

  หมวดวิชาประวัติศาสตร์
 • Department of Oriental Languages [1622]

  ภาควิชาภาษาตะวันออก / สาขาวิชาเขมรศึกษา / สาขาวิชาจารึกภาษาไทย /สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก / สาขาวิชาจารึกศึกษา / สาขาวิชาภาษาเขมร / สาขาวิชาภาษาสันสกฤต / สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
 • Department of Western Languages [59]

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส / สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  การศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ยุทธภูมิ มั่นตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา โดยแบ่ง การศึกษาตามแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ...
 • Thumbnail

  AN ANALYTICAL STUDY OF WORDS FORMATION IN SUANDARANANDABASED ON ASTADHYAYI OF PANINI 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
  ประเภทผลงาน: Thesis
  โกมล แก้วดึง (Silpakorn University, 18/6/2021)
  This research article has objectives for 1) studying the history and achievement of Panini and Asvaghosa. 2) studying the texts and the form of poetry and Alankara in Saundarananda Text. 3) Studying the process of word ...
 • Thumbnail

  AN ANALYTICAL STUDY OF COMPOUNDS IN ṚTUSAṂHĀRA OF KĀLIDĀSA 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  ศรีสมร ศิลวัฒนาวงศ์ (Silpakorn University, 18/6/2021)
    The objectives of this study were twofold: 1. Studying the content of literary in Sanskrit literature on Ṛtusamhāra.  2. An analytical study of the use of Compound words in Ṛtusamhāra of Kālidāsa. The manuscripts used ...
 • Thumbnail

  The works of Pengsong and the beliefs in the creationof Chinese deities sculptures in the decades of 1957s - 1997s 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (Silpakorn University, 18/6/2021)
  The purposes of this research are to study of techniques and styles of sculpture that was created by the sculptor Peng Song during 1964-1997 and to analyze the beliefs and concepts of making Chinese sculptures in Thailand ...
 • Thumbnail

  Literature's study CHADDANTA-JATAKA Thai-Yor scripts of Wat Banlaeng, Rayong, Thailand. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ประติรพ พรหมบุตร (Silpakorn University, 18/6/2021)
  This thesis aims to study literature of CHADDANTA-JATAKA, the Wat Ban Laeang (Rayong Province) version, which was recorded in the Thai Khao Book by Thai-Yor alphabet in 1787 A.D. during the reign of King Rama I. It appears ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV