Now showing items 105-124 of 2667

  • Thumbnail

   Rap Against Dictatorship การต่อสู้กับอำนาจรัฐของแร็พไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   วริศรา ศรีนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของแร็พเปอร์ผ่านการแสดงออกทางการเมืองด้วยเพลง โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของการแร็พที่มีเนื้อหาวิพากษ์สังคม และศึกษาการต่อ ...
  • Thumbnail

   Records management and Internal Quality Assessment: A case study of higher educational institution in the context of Thailand 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   Waraporn Poolsatitiwat (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-05-07)
   The article aims to discuss the relationship between the records management and the internal quality assessment in the Thai higher educational institutions. The study regarding how records have been managed to support the ...
  • Thumbnail

   A Relationship between Nan Sukhothai and Lannain 14th - 17th Century from Archaeological Evidence 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   อริย์ธัช นกงาม (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The purpose of this research is to study the relationship between Nan, Sukhothai and Lanna during 14th - 17th century A.D. The study is based on historical evidence, archaeological reports, and archaeological survey in 3 ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang; เกวลี จิตแปลง (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทำความ เข้าใจรูปแบบการอนุรักษ์และกระบวนการกา ...
  • Thumbnail

   The Royal Attires and Decorative Ornaments on The Crowned Buddha in Late Ayutthaya Art 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปิติพรรษ สายชุ่มอินทร์ (Silpakorn University, 2/7/2021)
   The purpose of this research was to study patterns and decorative ornaments appeared on the crowned Buddha in late Ayutthaya Period installed in temples and national museums in the authority of Fine Arts Department. The ...
  • Thumbnail

   Royal Decorations used in the Royal Funeral Processions during the Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   จิรายุ ปัญญาแหลม (Silpakorn University, 12/6/2020)
   The objective of this thesis is to study the forms, patterns, techniques and skills of royal decorations through documents and artworks from Prabuddhapada Temple Museum, Fontainbleau Palace Museum, Bangkok National Museum, ...
  • Thumbnail

   Royal Seals of Kingdom in Rattanakhosin Period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   ธีรพัฒน์ อมรสกุล (Silpakorn University, 12/7/2019)
       The Royal seals or the Royal badge is one of artwork types that is one of artwork types that be recorder the story or something that has happened in a certain period of time, that influencing the designer by interpreting ...
  • Thumbnail

   Shellfish in  Cosmology in the Mural Paintings of three worlds the early Rattanakosin period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   ฐิติมา ศรีสมุทร (Silpakorn University, 12/7/2019)
                              This research aimed to study the meaning, the symbol, the correlating design related to the  beliefs aquatic animals,  in cosmic  landscape of  Tribhum story in early Rattanakosin period,  of ...
  • Thumbnail

   Le Siam dans le voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de Beauvoir 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narumon Phonrit; นฤมล พลฤทธิ์ (Silpakorn University, 2010)
   วัวยาช โอตูร์ ดูมงด์ ชวา สยาม และกวางตุ้ง ของ เลอ กงต์ ลูโดวิก เดอ โบวัวร์ เป็นเรื่องเล่าประกอบการเดินทาง ผู้แต่งได้เล่าสิ่งที่เขาพบตลอดการเดินทางของเขา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ (เหตุการณ์ต่างๆ ...
  • Thumbnail

   Soma :Sacred Drink in Sanskrit Texts from Ancient Age to Present 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Independent Study
   กรรณิการ์ อาจฤทธิ์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   But the concept of triple gem according to the Soma :Sacred Drink in Sanskrit Texts from AncientAgetoPresent      As the comparative result,  it is clear that the practing path attain Soma :Sacred Drink in Sanskrit Texts ...
  • Thumbnail

   SOMDEJCHAOPRAYA MUSEUM MANAGEMENT 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Independent Study
   อุฬารัตน์ สุวรรณสินธุ์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This research's objective is to present the method of specialised medical museum management from case of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. This research use qualitative methodology that focus on field observe which ...
  • Thumbnail

   A study and compare the Amrapura – Mandalay’s sculpture which influenced the sculpture at Chiangmai 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Master's Report
   ณหฤทัย เพ็งแก้ว (Silpakorn University, 21/11/2017)
   From the study of sculpture from group of Burma’s pagoda in Chiangmai can tell about sculpture pattern which found also Amrapura – Mandalay’s Art and ฺBurmese artist in Chiangmai . The kala face with arms motif and the ...
  • Thumbnail

   THE STUDY OF IMPORTANCE OF PRA THAT PHANOM THROUGH ITS REPLICA 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เกศินี ศรีวงค์ษา (Silpakorn University, 12/6/2020)
   Abstract This research aims to analyze Phra That Phanom stupa and Phra That Phanom replica. To reflect the importance of Phra That Phanom stupa using research methods in art history. The research found that Phra That Phanom ...
  • Thumbnail

   A Study of The Bronze Buddha Images in Phrae and Nan During 14th - 16th A.D. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปริญญา นาควัชระ (Silpakorn University, 18/6/2021)
   This research aims to study style and age of Bronze Buddha Images in Phrae Province and Nan Province between 14th century A.D. to 16th century A.D., the study focused in 108 Bronze Buddha Images from Amphoe Muang Phrae; ...
  • Thumbnail

   A STUDY OF THE WOK KHAI HIN MANUSCRIPT, THE VERSION OF WAT BAN LEAO IN MAE CHAN DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE  

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   นโม โอภากุล (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The purpose of this thesis is to study the manuscript of WOK KHAI HIN of Wat Ban Leao’s (Chiang Rai Province) version in 2 aspects: the paracontent and the content of the manuscript. Regarding the study of the paracontent, ...
  • Thumbnail

   A study role of women and men in Khmer folktales 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   สายธาร ทิมทับ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This study aims to a study role of women and men in Khmer folktales adopted from the collection of Khmer folktales episode 1-9 in Khmer published by Buddhist Institute issued 1959 on the title of the study role of women ...
  • Thumbnail

   STUPAS OF OF PHRAE PROVINCE SINCE 16th CENTURY TO PRESENT 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นันทพร พุ่มมณี (Silpakorn University, 17/8/2018)
   This dissertation aimed to study the connection between history and the development of art from the 16th century AD to the present time by examining historical, archeological and architectural-styled evidences.                   ...
  • Thumbnail

   Style and Techniques of ornamenting Buddha Image in The Rattanakosin Period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   อานุภาพ นันติ (Silpakorn University, 12/6/2020)
   The ornamented the Buddha image were created according to the realism concepts which appeared in the reign of King Rama 1The pattern was apparent in the reign of King Rama 3. In that period, the robes of the pattern of ...
  • Thumbnail

   The Style Concept and Inspiration of the lower garment of Sukhothai Sculpture 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Master's Report
   เนตรชนก แตงทับทิม (Silpakorn University, 25/12/2017)
   The purposes of this research were to study the style concept and inspiration of the lower garment of Sukhothai sculpture from the13Century A.D to the15Century A.D to identified original style and finally to the reconstruction. ...
  • Thumbnail

   Styles and Concepts of Commemorative Fans (Phat Sangket) in the reign of King Rama V to King Rama IX 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รัชนีพร บุญสลับ (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The objective of this research was to study patterns and concept of designs of the commemorative fans in the reign of King Rama V to King Rama IX used by the Kings, royalties, and noble family members (who were not royalties). ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV