Now showing items 87-106 of 2798

  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   La Decouverte De La Culture Des Regions Du Centre Avec L' Agence Siam Express Travel Services 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Preeyaporn Ponim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   รายงานการฝึกงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกประสบการณ์ทางอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 2) ศึกษาระบบการจัดการในงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ รวมทั้งศึก ...
  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des provinces au Centre et au Nord de la Thailande dans le programme de l'excursion de l'agence de voyage T.A. Siam Autrement Co.,Ltd. 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Siriwut Chamtakong; ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระโดยผ่านการฝึกงานในครั้งนี้คือการได้สังเกตลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ อาชีพซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากกา ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre avec les agences de voyages Exotissimo Travel Thailand, Asian Trails, et Other Ways 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Ornwara Koumsab; อรวรา คุ้มทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   Ce stage de pratique a été indéniablement un facteur important pour gagner de I’expérience et mieux connaître le métier de guide. L’objectif de notre stage était I’observation du travail du guide conférencier et la pratique ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre et activites touristiques avec les agences N.S. Travel & Tours CO., Ltd. et Exotissimo Travel Thailand 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Jakkrit Charoensit; จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานเป็นระยะเวลา 10 วัน กับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์จำกัด และบริษัทเอ็กซ์โซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และบทบาทของมัคคุเทศก์อาชีพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours (Thailand) 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Penpisit Thanarattanasut; เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานโดยการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำง ...
  • Thumbnail

   La decouverte des sites touristiques en Thailande avec l'agence Exotissimo 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Anwipa Songphattanayotin; อรวิภา ทรงพัฒนะโยธิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางอาชีพและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวสามารถวิเคราะห์และเข้าใจขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ควรมีของมัคคุเทศก์ ...
  • Thumbnail

   Le Marche flottant et les touristes occidentaux : Le cas du Marche Flottant Damnoen Saduak a Ratchaburi 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Puttipong Vanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   Le massage Thai traditionnel pour les Thailandais et les touristes occidentaux 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kanjanaporn Piyathum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในปัจจุบันนี้ การนวดไทยแผนโบราณเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะใช้บริการนวดแผนไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะได้รับการแนะนำจากหนังสือนำเที่ยว และเพราะคิดว ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Siam dans le voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de Beauvoir 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narumon Phonrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le système verbal en français et en thaï 

   Collection: Article - French Language / บทความทางวิชาการ - ภาษาฝรั่งเศส
   Type: Article
   Sudarat Buddhapong (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-12-30)
   Le français et le thaï, deux langues originairement et typologiquement différentes, partagent certaines propriétés sur les verbes comme les constructions verbales (transitifs et intransitifs) et formes verbales (active et ...
  • Thumbnail

   Les touristes occidentaux et la meditation : le cas du temple Mahathat a Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narachai Anusiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Life history : เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพราหมณ์ราชสำนักในสังคมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   พิมลวรรณ เพ็ชร์สีสม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   Life history เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตช่างถมเมืองนคร : กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเข้ามาสู่การเป็นช่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สิริลักษณ์ หมื่นห่อ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   Literature's study CHADDANTA-JATAKA Thai-Yor scripts of Wat Banlaeng, Rayong, Thailand. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Pratilop PROMBUD; ประติรพ พรหมบุตร; Songtham Pansakun; ทรงธรรม ปานสกุณ; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 18/6/2021)
   This thesis aims to study literature of CHADDANTA-JATAKA, the Wat Ban Laeang (Rayong Province) version, which was recorded in the Thai Khao Book by Thai-Yor alphabet in 1787 A.D. during the reign of King Rama I. It appears ...
  • Thumbnail

   The local history and culture as reflected in mural paintings of Lampang province from the late 18th century to 1990s A.D. 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Parisut LERDKACHATARN; ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร; SAKCHAI SAISINGHA; ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The mural paintings in Lampang province from the late 18th century to 1997 have rather continuously movement. They have the variation of styles depended on social content, space, time and craftmanship. Whether they were ...
  • Thumbnail

   local wisdom management through packaging designed of salted eggs at lamet, chaiya, suratthani province 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kotchakorn KHAMFAENG; กชกร คำแฝง; RASMI SHOOCONGDEJ; รัศมี ชูทรงเดช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 10/7/2020)
                   The purpose of this research is to study the history and the wisdom of salted egg packaging design. To provide genuine understanding of local wisdom regarding the making of salted egg, this study collects ...
  • Thumbnail

   Management of Contemporary Art Exhibition: Thailand Biennale, Krabi 2018 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Nupin NANTAKIAT; ณุพิณ นันทเกียรติ; RASMI SHOOCONGDEJ; รัศมี ชูทรงเดช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This research seeks to study and analyze the management of Thailand Biennale, Krabi 2018. A purpose of this study is to provide the guidelines to develop the contemporary art exhibition management in efficiency and ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV