Now showing items 71-90 of 2801

  • Thumbnail

   Design Guidelines for Souvenirs of The Coin Museum, The Treasury Department 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Naphatkul RODRUANGSRI; ณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี; Kannika Suteerattanapirom; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 10/7/2020)
                  The aims of this research are to study the problems of souvenirs of the museum shop in The Coin Museum, The Treasury Department, and to suggest suitable and possible design guidelines for sale. The methods ...
  • Thumbnail

   Development of ceramics production in Ayutthaya / by Pakpadee Yukongdi 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   Pakpadee Yukongdi; ภัคพดี อยู่คงดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาทางโบราณคดีแสดงว่า พื้นที่บริเวณคลองสระบัวด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้านทิศตะวันออก เป็นแหล่งผลิตภาชนะที่เรียกกันว่าโอ่งอีเลิ้ง งานปั้นรูปคน สัตว์ และด้านทิศตะวันตก ...
  • Thumbnail

   E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ กรณีศึกษาไปรษณีย์พุทธมณฑล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ดิษลดา เพชรเกลี้ยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษากระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงกา ...
  • Thumbnail

   THE EVOLUTION OF THAILAND TRADITIONAL DRESS IN MISS UNIVERSE PAGEANT  

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Menath THANALASANAMANY; เมนาถ ธนลัษณมณี; Achirat Chaiyapotpanit; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   The purpose of this independent study is to learn about How to develop of concepts, styles and trends of the design on Thai national costume for the represent of Thailand beauty woman to wear and participate in world class  ...
  • Thumbnail

   FINE ART FOR BUDDHISM IN SONGKHLA PROVINCE DURING 15th to 20th  CENTURY A.D.   

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Chen PECHARAT; เชน เพชรรัตน์; CHEDHA TINGSANCHALI; เชษฐ์ ติงสัญชลี; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 18/6/2021)
   This research has an important aim to study on beliefs, sources, and inspirations that caused to Buddhist fine arts which were built in Songkhla province during the 15 th to 20 th century A.D. According to this study found ...
  • Thumbnail

   Floral and Foliate Patterns in the Reigns of King Rama lll and King Rama lV : The Analysis of their Origins, Style and Development 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Amornrat JINGWAJA; อมรรัตน์ จริงวาจา; Achirat Chaiyapotpanit; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 24/10/2017)
   This thesis is aimed to study the floral and foliate patterns in the reigns of King Rama lll and King Rama lV: To analyze their origins, styles and development. There were many temples that were built or repaired in the ...
  • Thumbnail

   Formation of Nouns and Adjectivesfrom Root with Uṇādi sutras 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   Yanthawat MAYA; ญาณธวัช มายะ; SOMBAT MANGMEESUKSIRI; สมบัติ มั่งมีสุขศิริ; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 2021)
   Uṇadi is a group's name of suffixes which placed at the end of Dhātus (verbal roots) to make nouns and adjectives. It's already been fixed by the first suffix's name Uṇ which was defined to be represent whole suffixes. In ...
  • Thumbnail

   Health of Late Prehistoric-Early Historic Population from Non Pacha Kao Archaeological Site, Ban Krabueang, Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province. 

   Collection: Theses (Ph.D) - Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Naruphol WANGTHONGCHAICHAROEN; นฤพล หวังธงชัยเจริญ; RASMI SHOOCONGDEJ; รัศมี ชูทรงเดช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 2/1/2019)
   This study aims to understand the general health status of the population, the difference in health status between sexes within the population group and also the difference between the other groups in Northeast Thailand. ...
  • Thumbnail

   Herbal Knowledge of Isan people through A Study of Herbal names and Content of Ta Suan Srimaprik Medical Manuscripts. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Woradee WAREPHOL; วรดี วารีผล; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This project has two research objectives, both relating to the Isan traditional medicine manuscripts of Ta Suan Srimaprik. There are two research objectives: the first objective is to study the vocabulary of diseases and ...
  • Thumbnail

   IDEOLOGICAL LEADERSHIP IN SANSKRIT POETS: STUDY FROM LITERATURE ON KIRĀTĀRJUNĪYA 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   Surasak YAM-UM; สุรศักดิ์ แย้มอุ่ม; SOMBAT MANGMEESUKSIRI; สมบัติ มั่งมีสุขศิริ; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 2019)
   The aim of this dissertation is to study the aesthetic ideology and philosophical ideology of thought of poets towards leadership through literary works and to study what leadership ideologies of Sanskrit poetry corresponds ...
  • Thumbnail

   The Image Analysis of Traibhumikatha Book of King Rama IX Edition. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Aekarot JINTAMAI; เอกรส จินตะมัย; Sakchai Saisingha; ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   A study The Trai Bhumikatha book (Sermon on the Three Worlds) of King Rama IX edition, can know about pattern and concept of the Artists who made this edition. The top until down of structure start with Thai tradition ...
  • Thumbnail

   Influence en Thailande du Surrealisme Europeen 

   Collection: Research reports - French Language / รายงานการวิจัย - ภาษาฝรั่งเศส
   Type: Research
   Sodcheun Chaiprasathna; สดชื่น ชัยประสาธน์; Marcel, Jean; มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ (Asia-Europe Studies Project sours l'egide de Thailand Research Fund, 2003)
  • Thumbnail

   INNOVATION QR CODE TO ENCOURAGE KNOWLEDGE: A CASE STUDY OF BAN RAI ROCKSHELTER ARCHAEOLOGICAL SITE PANG MAPHA MAE HONG SON PROVINCE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Suporn SHOOSONGDEJ; ศุภร ชูทรงเดช; Ekarin Phungpracha; เอกรินทร์ พึ่งประชา; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This thesis presents the results of qualitative research to the dissemination of knowledge in the contexts of secondary education and general accessibility to the local community. Knowledge dissemination is facilitated by ...
  • Thumbnail

   Islamic Motifs In The Artworks of Rajchaburana Temple, Ayutthaya 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Saowapak SUWANRUEANG; เสาวภาคย์ สุวรรณเรือง; Sakchai Saisingha; ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   From the study of pattern designs at Wat Ratchaburana prang since the early Ayutthaya, it can be concluded that Muslims had come to do business with Ayutthaya already. The patterns found are original Islamic designs such ...
  • Thumbnail

   Japan-J-Pop กระแสการนิยมดนตรีญี่ปุ่นในกลุ่มเด็กไทย : กรณีศึกษา แฟนคลับศิลปินค่าย Johnny's Family 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ศรัญญา เปี่ยมพุทธากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   JATAKA ON THE GILT LACQUERED SCRIPTURE CABINETS IN PHRA VAJIRAYANA ROYAL LIBRARY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Chichaya DENTRAKULWONG; ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์; Patsaweesiri Preamkulanan; พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objectives of this research are to study and analyze Thai lacquer work paintings of Jataka literatures in Dharma Cabinet in Wachirayan Library and study the connection and relationship of Jataka stories in Dharma Cabinet ...
  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   La Decouverte De La Culture Des Regions Du Centre Avec L' Agence Siam Express Travel Services 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Preeyaporn Ponim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   รายงานการฝึกงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกประสบการณ์ทางอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 2) ศึกษาระบบการจัดการในงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ รวมทั้งศึก ...
  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des provinces au Centre et au Nord de la Thailande dans le programme de l'excursion de l'agence de voyage T.A. Siam Autrement Co.,Ltd. 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Siriwut Chamtakong; ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระโดยผ่านการฝึกงานในครั้งนี้คือการได้สังเกตลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ อาชีพซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากกา ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV