Now showing items 2171-2190 of 2801

  • Thumbnail

   ลวดลายกับการกำหนดอายุไหลายคราม สมัยราชวงศ์หยวนที่พบในประเทศไทย 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Achirat Chaiyapotpanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010-01)
   ถึงแม้เครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ที่พบในประเทศไทยจะมีอยู่เพียงไม่กี่ใบแต่เครื่องถ้วยเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ดังนั้นการกำหนดอายุเครื่องถ้วยเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม ...
  • Thumbnail

   ลวดลายบนแม่พิมพ์กลองมโหระทึกที่พบจากแหล่งโบราคดีโนนหนองหอ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ญาณทวี เสือสืบพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมในกระแสความนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เอกพล เทศนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวคิดการออกแบบลวดลายบนตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่ปรากฏงานศิลปกรรมแบบตะวันตกที่สำคัญและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยทำการวิเคราะห์หลักฐานเอกสารร่วมกั ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์; Siriwat Khongsawad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลายที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานประดับผ้าทิพย์ที่ฐานพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลายท ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล; Potjanee Sakdachakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมของเมืองกำแพงเพชร โดยเฉพาะลวดลายประดับศาสนาสถานว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศิลปกรรมต่าง ๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับเมืองกำแพงเพชร ทราบถึงแหล่งบันดาลใจ และการคลี่คลายทางด้านรู ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับแบบอิสลามในศิลปะไทย (พุทธศตวรรษที่ 21-23) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เจนจิรา เบญจพงศ์; Janejira Benjapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและแรงบันดาลใจของศิลปะอิสลามต่อศิลปะไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-23 โดยศึกษาจากลวดลายประดับในศิลปะไทยทั้งในและนอกเขตราชธานี รูปแบบของลวดลายที่ศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ...
  • Thumbnail

   ลวดลายปูนปั้นและดินเผาสมัยทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุษา แสงเอี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด : ที่มาและรูปแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พลอยชมพู ปุณณวานิชศิริ; Ploychompoo Punnawanijsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารวบรวมลวดลายและรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของรูปแบบผ้านุ่งรวมทั้งศึกษาลวดลายจากโครงสร้างของผ้านุ่ง เนื่องจากผ้านุ่งสมัยนครวัด เป็นสมัยแรกที่ปร ...
  • Thumbnail

   ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นรินทร์ ยืนทน; Narin Yuenthon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากการศึกษาลายผ้าสามารถจำแนกลายผ้าที่ปรากฏบนจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมแห่งนี้ได้เป็นกลุ่มดังนี้ คือ ลายดอกลอย ลายประจำยามดอกลอย ลานกุดั่น ลายราชวัติ ลานก้านขด ลานก้านแย่ง ลายกรอบสี่เหลี่ยมย่อมุม ลายขอ ลายเมฆอย่างจีน ...
  • Thumbnail

   ลวดลายหน้าบันโบสถ์วิหาร สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   สุวิญชา โรจนารุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   ลวดลายและสีที่สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ผ่านเครื่องเบญจรงค์ที่ หมู่บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ธนพร อัศวดากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   การศึกษาเรื่องลวดลายและสีที่สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ผ่านเครื่องเบญจรงค์ที่หมู่บ้าน ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่อง เบญจรงค์ หมู่บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ...
  • Thumbnail

   ละพอมาเปิดผ้าม่านกั้ง: กึ่งทศวรรษนาฏยนิพนธ์ มมส. อีสานใหม่ที่เราภูมิใจ (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ณัฐวัชร์ อินทรีย์สังวรณ์; Natthawat Inseesangworn; วรัชญา ประสาทชัย; Varatchaya Prasatchai (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   กึ่งทศวรรษที่ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) ‘นาฏยนิพนธ์’ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ได้ถูกผลิตและเผยแพร่ออกมาภายใต้โครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles นาฏยนิพนธ์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างคว ...
  • Thumbnail

   ลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   จำเริญ โกละกะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   ลักษณะการประดับกระจกในสถาปัตยกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ไจร์มา นวมารค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
  • Thumbnail

   ลักษณะการใช้และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สธนสรณ์ ยุติบรรพ์; Satanasorn Yutibun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจำแนกชนิดของคำสแลง วิเคราะห์ลักษณะการสร้างคำสแลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำสแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารวัยรุ่นสามฉบับ ได้แก่ a day, Cheeze และ knock knock โดยผู้วิจั ...
  • Thumbnail

   ลักษณะของภาษาลาวแง้วที่ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นงนุช ปุ้งเผ่าพันธ์; Nongnuch Pungpawpun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ภาษาลาวแง้ว ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวไทยเชื้อสายลาวที่อาศัยอยู่ในตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ใช้พูดกันอยู่ ในการศึกษาลักษณะของภาษาลาวแง้ว ที่ตำบลทองเอน ...
  • Thumbnail

   ลักษณะของภาษาไทยลื้อที่ตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นิภา อัมพรพรรดิ์; Nipa Ampornpan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะโดยทั่วไปของภาษาไทลื้อในระดับระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ ที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 6 บท บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ประวัติความเป็นม ...
  • Thumbnail

   ลักษณะของภาษาไทยใหญ่ (ไต้อ้อ) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วรรณา จันทนาคม; Wana Jantanakom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะของภาษาไทยใหญ่ (ไตอ้อ) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 1. ลักษณะโดยทั่วไปของภาษาไทยใหญ่ 2. ระบบเสียง ระบบคำของภาษาไทยใหญ่ 3. ความหมายและการเรียงคำ ...
  • Thumbnail

   ลักษณะของภาษาไทลื้อที่บ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ เบ็ญชา; Nutthapong Bencha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบเสียง ระบบคำ และระบบไวยากรณ์ของภาษาไทลื้อที่บ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท คือ บทที่ 1 เป็นบทนำ บทที่ ...
  • Thumbnail

   ลักษณะคำยืมภาษาชวา มลายู ในบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุพัชรินทร วัฒนพันธุ์; Supatcharintara Watanapan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะคำยืมภาษาชวา มลายู ที่ปรากฏใช้ในบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา วิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 6 บท คือ บทที่หนึ่ง กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย จุดมุ่งหมายในการวิจัยคำยืมภาษาชวา ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV