Now showing items 2066-2085 of 2801

  • Thumbnail

   รวมบทความวิชาการกิจกรรมท้องถิ่นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

   Collection: Book/Textbook/Document - Local History / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Book
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  • Thumbnail

   ระฆังหินสมัยทวารวดี : ข้อสันนิษฐานด้านการใช้งาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   สุนีย์รัตน์ เดชวิริยะกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ภาวนา สุพัฒนกุล; Pawana Supattanakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสาราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหน่วยงานระดับสำนักงานเลขานุการของทุกสำนัก/สถาบัน และหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 22 หน่วยงาน ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ลักษณะเอกสารทีใช้ดําเนินงานของกองกลาง และกองการในพระองค์แยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เอกสารตามภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ 2. เอกสารเฉพาะของกองแบ่ง เป็น 2.1 เอกสารเฉพาะขอ ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   จีราวรรณ แสงเพ็ชร์; Jeerawan Sangpetch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแบบแผน ตลอดจนพัฒนาการของระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อิทธิพลที่เกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิศรุต สุวรรณวิเวก; Visarute Suvannavivak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรโซ่ง โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสารโซ่งเท่าที่สำรวจพบรวมทั้งถอดถ่ายเสียงอ่านของโซ่งปัจจุบันเป็นสัทอักษร ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของไทอาหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เรณู วิชาศิลป์; Ranoo Wichasin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทอาหม โดยวิเคราะห์ให้เห็นรูปแบบตัวอักษรและไวยากรณ์ที่ปรากฏในเอกสารของไทอาหม เพื่อประโยชน์ในการอ่านเอกสารของไทอาหมที่ยังมีอยู่เป็นจำนวน ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของไทเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อัญชลี จูฑะจันทร์; Anchali Chuthachandra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสารไทเหนือทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ที่มีอยู่ในเขตเต้อหง ประเทศจีน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้าข้อมูลด้านต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   ระบบความเชื่อของคนจีนในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   พัชรินทร์ บุณยนิยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  • Thumbnail

   ระบบคำและวากยสัมพันธ์ในภาษาลาวครั่ง หมู่บ้านวังเลา ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เชน นคร; Chen Nakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   จุดมุ่งหมายหลักของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือการศึกษาระบบคำและวากยสัมพันธ์ในภาษาลาวครั่ง หมู่บ้านวังเลา ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ...
  • Thumbnail

   ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   อาษา รามาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
  • Thumbnail

   ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำชีตอนล่าง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ประเสริฐศรี สกุลณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   ระบบนิเวศน์กับการตั้งถิ่นฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านนาคี ต.พังงู อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   อรนุช อินทรัมพรรย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
  • Thumbnail

   ระบบเครือญาติและโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   นาตยา สำราญทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   ระบบเศรษฐกิจในชุมชนวัฒนธรรมทวาราวดีที่เมืองคูบัว ต. คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   เมธินี จิระวัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   ระบบเสียงภาษาจีนไหหลำ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์; Arthit Sotthirattanapan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาจีนไหหลำ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะภาษาจีนไหหลำนี้เคยมีบทบาทสำคัญที่ใช้ในการพูดจากันในหมู่ชาวจีนไหหลำ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวกลุ่มใหญ่ที่สุดในเกาะนี้ ...
  • Thumbnail

   ระบบไวยากรณ์ภาษาลุงโจว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จันทรา มาศสุพงศ์; Chantra Massupong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ระบบไวยากรณ์ภาษาลุงโจว เป็นผลงานที่ผู้เขียนมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ในเรื่องระบบคำ การเรียงคำ และรูปประโยคของภาษาลุงโจว โดยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาไทยมาตรฐาน ...
  • Thumbnail

   ระบบไวยากรณ์มอญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ละออ แป้นเจริญ; La-or Pancharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะศึกษาและอธิบายโครงสร้างของภาษามอญทั้งเรื่อง เสียง คำ และประโยค ผลจาการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ 1. ระบบเสียงในภาษามอญ มีหน่วยเสียงสำคัญ 2 ชนิด คือ หน่วยเสียงสระ ...
  • ThumbnailBadge

   ระยอง : ประวัติวัฒนธรรม โบราณคดีและเส้นทางสายประวัติศาสตร์โบราณคดี 

   Collection: Book/Textbook/Document - Archaeology / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - โบราณคดี
   Type: Book
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; ภีร์ เวณุนันทน์; ชนินาถ กาญจนะ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV