Now showing items 2045-2064 of 2782

  • Thumbnail

   ยกทรงนั้นสำคัญไฉน : ความหมายและการจัดการร่างกายของผู้หญิงในบริบทสังคมไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อภิญญา นุ่มละมูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการของการใส่บราในบริบททางสังคมวัฒนธรรมโลกและสังคมไทย และศึกษาความหมายและปฏิบัติการของร่างกายและการต่อรองกับวาทกรรมทางร่างกายของผู้หญิงในสังคมไทยผ่านวัฒนธรรมบราหรือการใส่บรา ...
  • Thumbnail

   ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์: พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีถ่ายทอดพุทธประวัติยมกปาฏิหาริย์เพ่อปราบเหล่าเดียรถีย์ ณ ใต้ต้นมะม่วง เมืองสาวัตถี ไว้เป็นจำนวนมาก โดยทำออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพสลัก ปูนปั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิมพ์ จนอาจกล่าวได้ว่าพุทธประวัติ ...
  • Thumbnail

   ยอดนาครศิขระบนสถาปัตยกรรมแบบเวสระในพื้นที่รัฐกรณาฏกะ อานธรประเทศและเตลังกานา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   ภัคชาดา ภู่จารุณาสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ พัฒนาการและที่มาของสถาปัตยกรรมอินเดียแบบเวสระ ที่มีโครงสร้างส่วนยอดเป็นยอดศิขระแบบอินเดียเหนือบนพื้นที่รัฐกรณาฏกะ อานธรประเทศ และเตลังกานา ในสมัยจาลุกยะตะวันตกแห่งพาทามิ ...
  • Thumbnail

   ยี่ห้อกับค่านิยมในการซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • ThumbnailBadge

   #ยืมเมจforsex : ยืมภาพสะท้อนเพศวิถีในโลกเสมือน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   กมลกานต์ บัวบาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   #ยืมเมจforsex : ยืมภาพสะท้อนเพศวิถีในโลกเสมือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมา การใช้งานของ #ยืมเมจforsex ใน twitter เพื่อศึกษาว่า #ยืมเมจforsex ใน twitter สามารถตอบสนองกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารเรื่องเพศในสังคมไทย ...
  • Thumbnail

   ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ลลิตา อัศวสกุลฤชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดนิทรรศการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริการใ ...
  • Thumbnail

   ย่านตลิ่งชัน : ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Article - History (Archaeology) / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ (โบราณคดี)
   Type: Article
   สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Suphaphorn Jindamaneerojana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
   ย่านตลิ่งชันมีประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงมาช้านานนับแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เป็นดินแดนเครือข่ายสายนำ เคยเป็นพื้นที่สวนดั้งเดิม ที่นา และสวนผัก เป็นที่ตั้งถิ่ ...
  • Thumbnail

   รวมบทความวิชาการกิจกรรมท้องถิ่นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

   Collection: Book/Textbook/Document - Local History / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Book
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  • Thumbnail

   ระฆังหินสมัยทวารวดี : ข้อสันนิษฐานด้านการใช้งาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   สุนีย์รัตน์ เดชวิริยะกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ภาวนา สุพัฒนกุล; Pawana Supattanakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสาราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหน่วยงานระดับสำนักงานเลขานุการของทุกสำนัก/สถาบัน และหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 22 หน่วยงาน ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ลักษณะเอกสารทีใช้ดําเนินงานของกองกลาง และกองการในพระองค์แยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เอกสารตามภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ 2. เอกสารเฉพาะของกองแบ่ง เป็น 2.1 เอกสารเฉพาะขอ ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   จีราวรรณ แสงเพ็ชร์; Jeerawan Sangpetch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแบบแผน ตลอดจนพัฒนาการของระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อิทธิพลที่เกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิศรุต สุวรรณวิเวก; Visarute Suvannavivak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรโซ่ง โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสารโซ่งเท่าที่สำรวจพบรวมทั้งถอดถ่ายเสียงอ่านของโซ่งปัจจุบันเป็นสัทอักษร ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของไทอาหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เรณู วิชาศิลป์; Ranoo Wichasin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทอาหม โดยวิเคราะห์ให้เห็นรูปแบบตัวอักษรและไวยากรณ์ที่ปรากฏในเอกสารของไทอาหม เพื่อประโยชน์ในการอ่านเอกสารของไทอาหมที่ยังมีอยู่เป็นจำนวน ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของไทเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อัญชลี จูฑะจันทร์; Anchali Chuthachandra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสารไทเหนือทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ที่มีอยู่ในเขตเต้อหง ประเทศจีน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้าข้อมูลด้านต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   ระบบความเชื่อของคนจีนในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   พัชรินทร์ บุณยนิยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  • Thumbnail

   ระบบคำและวากยสัมพันธ์ในภาษาลาวครั่ง หมู่บ้านวังเลา ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เชน นคร; Chen Nakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   จุดมุ่งหมายหลักของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือการศึกษาระบบคำและวากยสัมพันธ์ในภาษาลาวครั่ง หมู่บ้านวังเลา ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ...
  • Thumbnail

   ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   อาษา รามาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
  • Thumbnail

   ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำชีตอนล่าง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ประเสริฐศรี สกุลณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV