Now showing items 1737-1756 of 2667

  • Thumbnail

   พงษาวดารพระนารายณ์เมืองลพบุรีคำฉันท์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ธีระยุทธ ธีระศิลป์; Theerayuth Theerasilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวรรณกรรมประวัติศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบเนื้อหากับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพนรัตน์ พร้อมกับตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งศึกษา ...
  • Thumbnail

   พจนานุกรมภาษาเขมร-ไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดวงเดือน รุ่งแสงจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1973)
  • Thumbnail

   พญาหงส์ วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   โสรัตยา สังข์ทอง; Sorattaya Sangthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง พญาหงส์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดข่อยหรือชาวภาคใต้เรียกว่า “หนังสือบุด” จำนวน 1 เล่ม การศึกษา วิเคราะห์นั้น จะพิจารณาถึงลักษณะอักษรอักขรวิธี ...
  • Thumbnail

   พยัญชนะควบกล้ำในตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณานุช ณ ถลาง; Kaannanut Na Thalang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมาย 4 ประการ คือ ประการแรกเพื่อปริวรรตตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชฉบับที่คัดลอกเมื่อ พ.ศ. 2415 ประการที่ 2 เพื่อศึกษาพยัญชนะควบกล้ำในตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ประการที่ 3 ...
  • Thumbnail

   พยาธิสภาพของโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุกิจ เที่ยงมณีกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  • Thumbnail

   พรหมพักตร์ในงานศิลปกรรมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กีรติ ศุภมานพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-02)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและรูปแบบเฉพาะของการประดับพรหมพักตร์ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานด้านเอกสารร่วมกับหลักฐานงานศิลปกรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดอายุและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคติความหมายที่แฝงอยู่ในการน ...
  • Thumbnail

   พระธาตุเจดีย์ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   บุษยา บริบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  • Thumbnail

   พระธาตุแช่แห้ง : ที่มาและรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่เมืองน่าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   ศศิธร ปรุดรัมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   พระนิพพาณโสตร์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เฉลิม จันปฐมพงศ์; Chalerm Chunpathompong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   พระนิพพาณโสตร์ เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติและตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวเริ่มเรื่องตั้งแต่การถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ในขณะนั้น มีพระอรหันต์ลอบเข้าไปนำพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ...
  • Thumbnail

   พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกับการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอมุมมองในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาอิงอยู่กับข้อมูลเอกสารตำนานเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบถึงอายุการสร้างที่แท้จริงขององค์ ...
  • Thumbnail

   พระบรมรูปทรงม้าท่ามกลางบริบทสังคมและอุดมการณ์สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   สุรกานต์ โตสมบุญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   พระปรางค์ 3 ยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรสา แสงทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
  • Thumbnail

   พระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น : การเปรียบเทียบแบบอย่างศิลปะโดยใช้พระปรางค์วัดลังกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหลัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นฤดล แม้นสุวรรณ; Naruedon Maensuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วัดลังกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดร้างไม่ปรากฎประวัติปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์ขนาดใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม สิ่งสำคัญที่เหลืออยู่คือหลักฐานด้านศิลปะ โดยเฉพาะปูนปั้นประดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความสำคัญของปราง ...
  • Thumbnail

   พระพรหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   บุรณี บุรณศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   พระพิมพ์ดินเผาสกุลช่างกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรุณศักดิ์ กิ่งมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   นิติพันธุ์ ศิริทรัพย์; Nitipun Sirisup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี ซึ่งพบที่เมืองนครปฐมโบราณจำนวน 30 องค์ และเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ แหล่งอื่นกับพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องอีก 15 องค์ เพื่อที่ศึกษาทางด้านรูปแบบ เรื่องราว, ...
  • Thumbnail

   พระพิมพ์ที่พบในจังหวัดลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บัณฑิต เนียมทรัพย์; Bundit Niamsup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงรูปแบบศิลปะของพระพิมพ์ที่พบในจังหวัดลำพูน จาการศึกษาพบว่าพระพิมพ์ส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีพระพิมพ์จากแหล่งอื่น ๆ ปะปนแทรกอยู่ด้วยรวมทั้งมีการผสมผสานอิทธิพลทาง ...
  • Thumbnail

   พระพิมพ์สกุลลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อัศวี ศรจิตติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์; Chuensook Kanjanapinyowong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และคตินิยมในการสร้าง ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมของพระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5 ในช่วงครึ่งหลงของพุทธศตวรรษที่ 24 จวบจนครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปทรงถือตาลปัตรในประเทศไทย : ที่มาและความหมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐพล ทองนาค; Nattapon Tongnark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาที่มาของการสร้างพระพุทธรูปถือตาลปัตรที่พบในประเทศไทย 2) ศึกษาทางด้านความหมายของพระพุทธรูปถือตาลปัตรในแต่ละยุคสมัยที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงธรรม และความหมายที่นอกเหนือจากการแสดงธรรม ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV