Now showing items 1438-1457 of 2801

  • Thumbnail

   จากซัมเมอร์ฮิว อังกฤษถึงโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ภัทรจิต ชื่นมนัส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   จากทวารบาลแบบประเพณีมาสู่ทวารบาลแบบจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ระพี เปรมสอน; Rapee Premsorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   จากคติดั้งเดิมของไทยนิยมสร้างทวารบาลแบบไทย มีลักษณะเป็นเทวดาถือพระขรรค์ตรงบานประตูทางเข้าของศาสนาสถาน แต่รูปแบบคติการสร้างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการรับอิทธิพลจีนเข้ามาผสมผสานกับงานช่างไทย ส่งผลให้ในสมัยอยุธยาเริ่มปรา ...
  • Thumbnail

   จากนครปฐมสู่ประจวบคีรีขันธ์: การเคลื่อนย้ายของกลุ่มตระกูลชัยหา 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา; Nonpichetchan Chaiha (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   กลุ่มตระกูลชัยหา เป็นตระกูลที่มีพื้นเพเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากจังหวัดนครปฐมไปสู่พื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ...
  • Thumbnail

   จากบ่อน้ำสู่ประปา : การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใช้น้ำ กรณีศึกษาหมู่บ้านโคก ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ชมพูนุท จิวะธานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   จากสังคมชาวนาสู่สังคมอุตสาหกรรม : การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยเบิ้ง บ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ชนิกา วัฒนะคีรี; Chanika Wathanakeeree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย – ลาว ที่ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านดีลัง จำนวน 107 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า เป็นกลุ่มชนที่มีความเป็นอยู่ที่ยังห่าง ...
  • Thumbnail

   จากสุสานสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะของคนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ภรณ์จิรา สุขธวัช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของสุสานแต้จิ๋วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากสุสานมาเป็นพื้นที่สาธารณะของคนเมืองในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะ ...
  • Thumbnail

   จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตาลโตนด พืชเศรษฐกิจ(ไม่)สำคัญของสุพรรณบุรี 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ฑิษญา ธาตุบุรมย์; Thitsaya Thatburom (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรากฏการมีต้นตาลโตนดเป็นจำนวนมาก หากแต่เมื่อใครหลายคนนึกถึงน้ำตาลจากต้นตาลโตนด หรือน้ำตาลโตนด ล้วนนึกถึงเมืองเพชรบุรี และในขณะเดียวกัน สุพรรณบุรีก็แทบไม่ได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของพืชตาลโตนด ...
  • Thumbnail

   จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นพชัย แดงดีเลิศ; Nobjai Daengdeelerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของรูปแบบอักษรและอักขรวิธีในจารึก ที่พบร่วมกับศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารดวี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 จำนวน 98 หลัก ซึ่งประกอบด้วยจารึกอักษรปัลลวะ 32 หลัก จารึกอักษรปัลลวะกลาย ...
  • Thumbnail

   จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.; H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
   จุดมุ่งหมายสำคัญของวิทยานิพนธ์นี้ คือ การอ่านและแปลจารึกสันสกฤตและเขมร ซึ่งพบที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสนอข้อมูลในทางภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์และศาสนาในสมัยนั้นแก่นักวิชาการ จารึกสันสกฤตซึ่งพบที่ป ...
  • Thumbnail

   จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี; H.R.H.Princess Maha Chakri Sirindhorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
  • Thumbnail

   จารึกพระบฏ วัดนาเตา อ.นาน้อย จ.น่าน 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   จารึกพระบฏวัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาไทย และภาษาบาลี รวมจำนวน 7 บรรทัดไว้ที่ด้านหลังตรงส่วนล่างของบนพระบฏ ในพุทธศักราช 2358 เนื้อหากล่าวถึงพระภิกษุธรรมชัยและบิดาได้วาดพระบฏถวาย ...
  • Thumbnail

   จารึกสุโขทัย : การวิเคราะห์สารัตถะและสัมพันธภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   มณเฑียร ผาทอง; Mothian Phathong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์สารัตถะและศึกษาสัมพันธภาพภายในของสารัตถะจารึกสุโขทัย สมัยราชวงศ์พระร่วง โดยการจำแนกประเภทของสารัตถะจารึกอย่างเป็นระเบียบ แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบของสารัตถะจารึกอย่างละเอียด ...
  • Thumbnail

   จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา; อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ...
  • Thumbnail

   จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยา : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณพล พรประศาสน์สุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการรูปอักษรและอักขรวิธีของอักษร ไทยสมัยอยุธยา โดยใช้หลักฐานทั้งที่เป็นจารึกและเอกสารต้นฉบับตัวเขียน (manuscript) จำนวนทั้งสิ้น 70 รายการ ผลการศึกษาจารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยาพบว่า ...
  • Thumbnail

   จำปาสี่ต้น : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนาไทยอีสานและลาว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ผกา ปรีชาญาณ; Paka Preechayan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องจำปาสี่ต้น ฉบับล้านนาไทย อีสานและลาว ศึกษาจากต้นฉบับดังต่อไปนี้ ฉบับล้านนา ศึกษาจากฉบับไมโครฟิล์ม ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 32 ผูก ...
  • Thumbnail

   จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19 

   Collection: Book/Textbook/Document - Art History / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Book
   วีรวรรณ มณี (ไทยวัฒนาพานิช, 1985)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมตามตำราการดูช้าง หอไตรคณะเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   กัลย์สุดา ทองอร่าม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิชพรรณ แสงสุขเอี่ยม; Wichapun Sangsukiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง อำแภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานจิตรกรรมที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเขียนภาพพระอดีตพุทธ 24 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนัง (ฉากมารผจญ) ในอุโบสถวัดศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   นิศาชล คุณาธิป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงค์รัชกาลที่ 4 เรื่องจริยวัตรสงฆ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Patsaweesiri Preamkulanan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษางานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยวัตรสงฆ์ โดยตรวจสอบเนื้อหาที่นำมาเขียนภาพว่าเป็นเรื่องราวอย่างสมจริงที่นำมาจากพระไตยปิฎกหรือไม่ ตามที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวว ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV