Now showing items 31-50 of 2673

  • Thumbnail

   Covid -19 กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองป่าตอง : ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ณัฐวดี เพชรแสนตัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาเรื่อง “Covid -19 กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองป่าตอง ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยงกรณีศึกษา : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองป่าตองสถานที่ท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   Coyote : เรือนร่าง (ไม่) เลือนลาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สุดานุช พรมณีรัตนไตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   A CRITICAL STUDY OF BRAHMA WORSHIP IN THAILAND WITH REFERENCE TO RELIGIONS, ICONOGRAPHY AND THE MODERN CULT 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ (SILPAKORN UNIVERSITY, 2015-06-20)
   The aim of this project is to investigate the origin and the rise of Brahma cult in Thailand in two major parts: 1. Brahma worship traditions in Hinduism and Buddhism including iconography in India in association with ...
  • Thumbnail

   A Critical Study of the Mūlasarvāstivādavinayavastu with Special Reference to Bhaiṣajyavastu 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   เสกสรรค์ สว่างศรี (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The objective of this thesis is: firstly to transliterate the section named Bhaiṣajyavastu of the Mūlasarvāstivādavinayavastu in Devanagari script into Thai script, secondly to translate the text into Thai and thirdly to ...
  • Thumbnail

   A Critical Study of the Mūlasarvāstivādavinayavastu with Special Reference to Kaṭhinavastu Kośāmbakavastu Pāṇḍulohitakavastu Pudgalavastu Pārivāsikavastu Poṣadhasthāpanavastu and Śayanāsanavastu 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สำราญ ธุระตา (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This thesis entitled “A Critical Study of the Mūlasarvāstivādavinayavastu with Special Reference to Kaṭhinavastu Kośāmbakavastu Pāṇḍulohitakavastu Pudgalavastu Pārivāsikavastu Poṣadhasthāpanavastu and Śayanāsanavastu” aimed ...
  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin.; กิ่งกาญจน์ คงอินทร์ (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาลักษณะเด่นของอาหารไทยกับการรับอิทธิพลตะวันตก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอประวัติของอาหารไทยซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อใช้ ...
  • Thumbnail

   Design Guidelines for Souvenirs of The Coin Museum, The Treasury Department 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี (Silpakorn University, 10/7/2020)
                  The aims of this research are to study the problems of souvenirs of the museum shop in The Coin Museum, The Treasury Department, and to suggest suitable and possible design guidelines for sale. The methods ...
  • Thumbnail

   Development of ceramics production in Ayutthaya / by Pakpadee Yukongdi 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   Pakpadee Yukongdi; ภัคพดี อยู่คงดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาทางโบราณคดีแสดงว่า พื้นที่บริเวณคลองสระบัวด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้านทิศตะวันออก เป็นแหล่งผลิตภาชนะที่เรียกกันว่าโอ่งอีเลิ้ง งานปั้นรูปคน สัตว์ และด้านทิศตะวันตก ...
  • Thumbnail

   E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ กรณีศึกษาไปรษณีย์พุทธมณฑล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ดิษลดา เพชรเกลี้ยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษากระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงกา ...
  • Thumbnail

   IDEOLOGICAL LEADERSHIP IN SANSKRIT POETS: STUDY FROM LITERATURE ON KIRĀTĀRJUNĪYA 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สุรศักดิ์ แย้มอุ่ม (Silpakorn University, 12/6/2020)
   The aim of this dissertation is to study the aesthetic ideology and philosophical ideology of thought of poets towards leadership through literary works and to study what leadership ideologies of Sanskrit poetry corresponds ...
  • Thumbnail

   Influence en Thailande du Surrealisme Europeen 

   Collection: Research reports - French Language / รายงานการวิจัย - ภาษาฝรั่งเศส
   Type: Research
   Sodcheun Chaiprasathna; สดชื่น ชัยประสาธน์; Marcel, Jean; มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ (Asia-Europe Studies Project sours l'egide de Thailand Research Fund, 2003)
  • Thumbnail

   INNOVATION QR CODE TO ENCOURAGE KNOWLEDGE: A CASE STUDY OF BAN RAI ROCKSHELTER ARCHAEOLOGICAL SITE PANG MAPHA MAE HONG SON PROVINCE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ศุภร ชูทรงเดช (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This thesis presents the results of qualitative research to the dissemination of knowledge in the contexts of secondary education and general accessibility to the local community. Knowledge dissemination is facilitated by ...
  • Thumbnail

   Japan-J-Pop กระแสการนิยมดนตรีญี่ปุ่นในกลุ่มเด็กไทย : กรณีศึกษา แฟนคลับศิลปินค่าย Johnny's Family 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ศรัญญา เปี่ยมพุทธากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   La Decouverte De La Culture Des Regions Du Centre Avec L' Agence Siam Express Travel Services 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Preeyaporn Ponim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   รายงานการฝึกงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกประสบการณ์ทางอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 2) ศึกษาระบบการจัดการในงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ รวมทั้งศึก ...
  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des provinces au Centre et au Nord de la Thailande dans le programme de l'excursion de l'agence de voyage T.A. Siam Autrement Co.,Ltd. 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Siriwut Chamtakong; ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระโดยผ่านการฝึกงานในครั้งนี้คือการได้สังเกตลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ อาชีพซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากกา ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre avec les agences de voyages Exotissimo Travel Thailand, Asian Trails, et Other Ways 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Ornwara Koumsab; อรวรา คุ้มทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   Ce stage de pratique a été indéniablement un facteur important pour gagner de I’expérience et mieux connaître le métier de guide. L’objectif de notre stage était I’observation du travail du guide conférencier et la pratique ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre et activites touristiques avec les agences N.S. Travel & Tours CO., Ltd. et Exotissimo Travel Thailand 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Jakkrit Charoensit; จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานเป็นระยะเวลา 10 วัน กับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์จำกัด และบริษัทเอ็กซ์โซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และบทบาทของมัคคุเทศก์อาชีพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours (Thailand) 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Penpisit Thanarattanasut; เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานโดยการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV