Now showing items 2339-2358 of 2667

  • Thumbnail

   หางเครื่อง : ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพของผู้หญิงไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   รัตติยา งามประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   หินตั้งที่ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   บวรเวท รุ่งรุจี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1976)
  • Thumbnail

   หินเจาะรูที่พบในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนิสา อิ่มดิเรกผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   หุ่นทำผมรับจ้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   เนื้อทราย ทรัพย์ปรุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   องค์กรธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีโครงการพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลดินพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   นิพนธ์ สินสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรูปอาคารภายในวัดพระนอน ภายในเขตอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดำรงค์ฤทธิ์ สมบูรณ์ศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   อดีต ปัจจุบันและอนาคตของยาลูกกลอนอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   พาณิภัค ศิริฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การศึกษานี้มุ่งศึกษา 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะและกระบวนการจัดการปัญหาของกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ที่ทำให้การผลิตยาลูกกลอนอายุวัฒนะยังคงดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน, 2) เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริโภคยาล ...
  • Thumbnail

   อนัสติโลซิสในงานโบราณคดี : ศึกษาจากโคปุระด้านทิศใต้ของปราสาทพนมวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ภัทรพงษ์ เก่าเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : ในบริบททางศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   สุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   อยากรู้ต้องลอง : การแสวงหาความรู้ทางเพศ และการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ ของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   นภสร อุไรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มหญิงสาววัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้และศึกษาสิ่งประกอบสร้างต่างๆ อันนำมาซึ่งความรู้ ความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจในเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่าง สะท้อนผ่านงานเข ...
  • Thumbnail

   อยากเป็นดารา : ค่านิยมของวัยรุ่นสมัยโลกาภิวัฒน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ทิพธิดา ทิพย์คงคา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
  • Thumbnail

   อยู่ก่อนแต่ง : แนวโน้มของการเสื่อมสลายของสถาบันการแต่งงาน และความเชื่อเรื่องพรหมจารี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ฐิติมา สุรัฐมาลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   อรรธนารีศวร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรรถพร คำคม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   อักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุรน แก้วกลม; Suranee Kaewklom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย จากข้อมูลขั้นต้นประเภทจารึก ใบลาน และสมุดข่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดย จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นสมัยต่าง ๆ ตามสมัยประวัติศาสตร์ไทย คือ สมัยสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   อักษรขอมสมัยพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนทร พิรุณสาร; Suntaree Phirunsarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมสมัยพระนคร ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 19 จากข้อมูลศิลาจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยบางส่วนในปัจจุบันที่จารึกด้วยภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต ...
  • Thumbnail

   อักษรธรรมลานนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นัยนา โปร่งธุระ; Naiyana Prongthura (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมลานนาจากข้อมูลศิลาจารึก และใบลาน ระหว่าง พ.ศ. 1919 ถึง พ.ศ. 2425 การศึกษาทำโดยการเก็บข้อมูลทั้งรูปอักษรและรูปคำ เพื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการโดยละเอียด ...
  • Thumbnail

   อักษรธรรมอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์; Phenphak Limsamphant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมอีสาน อักษรนี้ใช้บันทึกเรื่องราวทางคดีธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารใบลานและจาร ...
  • Thumbnail

   อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; Kannika Vimonkasam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อักขรวิทยา และอักขรวิธีของอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ...
  • Thumbnail

   อักษรสมัยก่อนพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สายหยุด กระเวณกิจ; Saiyud Grawengij (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอักษรสมัยก่อนพระนคร ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 14 โดยการศึกษารูปแบบตัวอักษรจากรูปศิลาจารึกขอมสมัยก่อนพระนครในหนังสือ Inscriptions du Canbodge, ...
  • Thumbnail

   อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักษรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ธวัช ปุณโณฑก; Dhawaj Poonotoke (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาการแพร่ขยายของอักษรไทยไปสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และการวิวัฒนาการตามลำดับขั้นตอน เป็นอักษรไทยน้อยที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาจากศิลาจารึก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV