Now showing items 1757-1776 of 2667

  • Thumbnail

   พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยจากพระอุระและพระพาหาซ้ายของพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศรินยา ปาทา; Sarinya Phathar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบและลวดลายการประดับ เพื่อกำหนดอายุพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย ที่พบจากพระอุระและพระพาหาซ้ายของพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปผลได้ดังนี้ พระ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปนาคปรก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พีรพน พิสณุพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปนาคปรกศิลาศิลปะขอมช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 ที่พบในจังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มานิตา เขื่อนขันธ์; Manita Keunkun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบ และความหมายพระพุทธรูปนาคปรกศิลา ศิลปะขอมในประเทศไทยที่พบในจังหวัดลพบุรี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 ในการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. รูปแบบโดยรวมของพระพุทธรูปนาคปร ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-10-14)
   วิทยานิพนธ์นีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอายุและรูปแบบ คติการสร้าง และเทคนิคการ สร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที-พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย ผลการวิจับพบว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินมีอายุระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที- ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์; Sap-anan Suesat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอายุและรูปแบบ คติการสร้าง และเทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที่พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าพระพุทธรูปบุทอง - บุเงินมีอายุระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท สมัยทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สิทธิชัย ทวีผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการจำนวนมากเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เอาไว้บ้างแล้ว แต่กระนั้นในหลาย ๆ แง่มุมก็ยังม ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กู้ศักดิ์ ธุระพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชนิสา นาคน้อย; Chanisa Naknoy (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา พระพุทธรูปสำริดที่มีจารึก และสร้างขึ้นภายใต้การปกครองของล้านนา ซึ่งได้แก่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือในปัจจุบัน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปศิลปะล้านนาในลุ่มแม่น้ำอิง : ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อัญชลี สินธุสอน; Anchalee Sinthuson (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบศิลปกรรมพระพุทธรูปสำริด พบในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง เพื่อวิเคราะห์ทางด้านประติมาณวิทยา กำหนดกลุ่มสกุลช่าง และอิทธิพลทางศิลปกรรมพระพุทธรูปที่ผสมผสานกัน เพื่อทราบแหล่งบันดาลใจ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 22-24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์; Dittarat Tiprat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-24 ด้วยวิธีการจำแนกรูปแบบและศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะ และข้อสันนิษฐานในการกำหนดอายุ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 22-24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์; Dittarat Tiprat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นันทลักษณ์ คีรีมา; Nantaluck Keereema (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 21 ด้วยวิธีการจำแนกและศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปะ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดอายุสมัย ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ พรรณรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1967)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝางในอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พัชราวรรณ บัวอ่วม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ จำแนกกลุ่มและกำหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝางกับพระพุทธรูปสำริดกับสกุลช่างอื่น ๆ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระห ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราช : แนวทางการศึกษาและจัดกลุ่มรูปแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นพดล อินทับทิม; Noppol Ngamwongwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย สกุลช่างพิษณุโลก หรือ หมวดพระพุทธชินราช โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลช่างต่าง ๆ และบริบททางประวัติศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาของการเกิ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Sakchai Saisingha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซึ่งเป็นสกุลช่างพระพุทธรูปสกุลช่างหนึ่งในศิลปะล้านนา โดยศึกษาด้วยวิธีการจำแนกกลุ่มรูปแบบ การศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะอิทธิพลศิลปะที่ปรากฏ การจัดลำดับวิวัฒนาการ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเรื่องราวทางด้านต่าง ๆ ของพระพุทธรูปและพระพิมพ์ศิลปะทวารวดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันประกอบด้วย ด้านคติความเชื่อ ด้านประติมานวิทยา ด้านรูปแบบ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาตอบคำถามเรื ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องเมืองน่านวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะของเมืองน่าน รัตนโกสินทร์และหลวงพระบาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   ภาวินี ทองสันติสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องของเมืองน่านที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยศึกษาว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องของเมืองน่านได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่าง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV