Now showing items 154-173 of 2667

  • Thumbnail

   กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   พรเพ็ญ บุญญาทิพย์; Pornpen Boonyathip (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลสืบเนื่องของโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ...
  • Thumbnail

   กระบวนการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงความหมายของการนำเสนอภาพผีแวม ไพร์ในภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อันดามัน พีรานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษากลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยที่มีกระบวนความรู้ความเข้าใจและสนใจในเรื่องราวของผีแวมไพร์โดยการรับสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาคือ 1) ศึกษาปัจจัยที ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างความทรงจำผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ธาราวดี เพชรอดิเรก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า การเลือกเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีกระบวนการสร้างความทรงจำอย่างไร และต้องการให้สังคมจำอะไร โดยศึกษาผ่านภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตใน ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย กรณีศึกษา : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   กรวิภา อรรคนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   งานศึกษานี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมพื้นที่ทางศิลปะของรัฐ ที่มีเป้าหมายทาให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และความเข้าใจสอดคล้องกับมุมมองของหอศิลป์ ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างความหมายใหม่ในการจัดการปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS Access Foundation) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   แพรพรรณ งอมกระโทก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างภาพวาทกรรมท้องไม่พร้อมในสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่านิยม ความเชื่อของคนในสังคมไทย 2) ศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาท้องไม่พร้อมของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 3) ศึกษาวิธีการของ ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ภาณชญา เพ่งพินิจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษา “กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของกลุ่มจักสานบ้านนาดี ตลอดจนแนวทางในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มในอดีตที่ส ...
  • Thumbnail

   กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประพิศ พงศ์มาศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ประทีป เพ็งตะโก; Prateep Phengtako (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาด้านรูปแบบ วิวัฒนาการ และการกำหนดอายุของลวดลายประดับบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเป็นสำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่กระเบื้องเชิงชายที่พบจากการสำรวจ ขุดแต่งโบราณสถาน ...
  • Thumbnail

   กรัณฑมงกุฏเทวดาศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กรรณรส ศรีสุทธิวงศ์; Kannaros Srisuttiwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   กรัณฑมงกุฎเป็นมงกุฎที่มีต้นแบบมากจากศิลปะอินเดีย และลังกา มีปรากฏในศิลปะไทยสมัยสุโขทัยเป็นครั้งแรก โดยมงกุฎประกอบด้วยกระบังหน้าซึ่งในสมัยแรกกระบังหน้ามีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายผ้า แสดงอิทธิพลศิลปะลังกา ในสมัยต่อมากระบังหน ...
  • Thumbnail

   กรุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศรเพชร มีศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1970)
  • Thumbnail

   กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางกายภาพของเมืองธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการสำรวจร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาตร์โบราณคดีที่ยังคงเหลืออยู่ และการขุดค้นทางโบราณคดีจำนวน ...
  • Thumbnail

   กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ธีรดา กิตติศิริประเสริฐ; Theerada Kittisiriprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบปฏิเสธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร การเก็บข้อมูลทำโดยการให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คนทำแบบทดสอบช ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สตรีรัตน์ ไกรอ่อน; Satreerat Krai-on (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษากลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลที่ผู้แปลนำมาใช้แปลคำทางวัฒนธรรมจ ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ศุภวรรณ ทองวัน; Supawan Thongwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย โดยวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันจำนวน 98 เรื่อง ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ใช้ทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ฑีฆะกุล; Prachaya Tekakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงกลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงจำนวน 4 คน ที่มีการเสนอโครงการประกันชีวิตต่อผู้มุงหวัง 2 กลุ่ม ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ฑีฆะกุล; Prachaya Tekakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   กลองมโหระทึกในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ส่งศรี วีระประจักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1964)
  • Thumbnail

   กลองสำริดวัฒนธรรมดองซอน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เพ็ญพิมพ์ แก้วสุริยะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   กลับมาเถิดวันวาน : กรณีศึกษา : "การเล่น" ของเด็กไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   อรนุช ณ นคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV