Now showing items 1348-1367 of 2667

  • Thumbnail

   คำลงท้ายในภาษาถิ่นโคราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ณัฏฐา จุลพรหม; Nattha Joonlaprom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   งานวิจัยเรื่อง “คำลงท้ายในภาษาถิ่นโคราช” มีจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหมวดคำลงท้ายกับลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมชาวโคราช โดยศึกษาคำลงท้ายในภาษาถิ่นโคราชด้านสถานภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ความสุภาพใ ...
  • Thumbnail

   คำลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : ศึกษากรณีเฉพาะภาษาถิ่นนครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สาริกา รัตนประยูร; Sarika Rattanaprayura (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหมวดคำลงท้ายกับลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมไทย โดยศึกษาคำลงท้ายในภาษาถิ่นนครศรีธรรมราช ด้านสถานภาพระหว่างผู้พูด และผู้ฟัง ความสุภาพในการใช้คำลงท้าย ความสนิทสนมร ...
  • Thumbnail

   คำวิเศษณ์สองพยางค์ในภาษาอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุดม พรประเสริฐ; Udom Pornprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าคำวิเศษณ์สองพยางค์ในภาษาอีสานเกี่ยวกับ โครงสร้าง การจัดประเภท ตำแหน่งหน้าที่ ความหมาย และการใช้คำวิเศษณ์สองพยางค์ การศึกษาครั้งนี้ ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น ...
  • Thumbnail

   คำสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิศรุต สุวรรณวิเวก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  • Thumbnail

   คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พนิดา เย็นสมุทร; Panida Yensamut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง โดยให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาลาวโซ่ง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในการศึกษาคำในภาษาลาวโซ่งนี้ ผู้วิจัยได ...
  • Thumbnail

   คำและลักษณะคำในภาษาลาวเวียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วรรณา รัตนประเสริฐ; Wanna Ratanapraseart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คำและลักษณะของคำในภาษาลาวเวียงที่ใช้พูดกันในตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท บทที่ 1 บทนำและระบบเสียงที่ใช้ในการวิจัย บทที่ 2 ...
  • Thumbnail

   คำและวากยสัมพันธ์ในภาษาหล่มที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   มนูญ อักษรนู; Manoon Agsornnoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะคำและวากยสัมพันธ์หรือการเรียงคำในภาษาหล่ม ที่ใช้พูดกันในหมู่บ้านพรวน หมู่ที่ 9 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้หน่วยอรรถในการเก็บข้อมูลจำนวน 1,500 หน่วยอรรถ ...
  • Thumbnail

   คำไวยากรณ์และลักษณะโครงสร้างประโยคในจารึกสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วาสนา แสงสิทธิ์; Wasana Saengsith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะคำไวยากรณ์และลักษณะโครงสร้างประโยค ซึ่งปรากฏในจารึกสมัยสุโขทัย จากหนังสือประชุมจารึกภาคที่ 1 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ภาคที่ 5 หนังสือจารึกสมัยสุโขทัย และบทความต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   คำไวยากรณ์ในจารึกล้านนา พ.ศ.1954-2100 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   รจเรข คลอวุฒิวัฒน์; Rojarake Khlowutthiwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะ หน้าที่ และความหมายของคำไวยากรณ์ที่ปรากฏในจารึกล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย ที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1954-2100 จำนวน 61 หลัก ทั้งนี้ได้ศึกษาจากจารึกที่พิมพ์ในหนังสือต่อไปนี้ ...
  • Thumbnail

   คำไวยากรณ์ในจารึกอีสานระหว่างพุทธศักราช 1957 ถึง 2466 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ภานุพันธุ์ สยังกูล; Phanuphan Sayangkun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประเภท หน้าที่ และความหมายทางโครงสร้างของคำไวยากรณ์ในจารึกอีสานระหว่างพุทธศักราช 1957 ถึง 2466 จำนวน 77 หลัก ทั้งนี้ได้ศึกษาจากจารึกที่พิมพ์ในหนังสือต่อไปนี้ : ศิลาจารึกอีสาน ...
  • Thumbnail

   คีตาอาศรม (Geeta Ashram Thailand) : พื้นที่ธำรงอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษากลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประ ...
  • Thumbnail

   คู่มือแนะนำเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ลำพูน) ค.ศ.1933-1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   สุทิมพ์ สุริยะวงค์; Sutim Suriyawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ลำพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 2) จัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ลำพูน) ระดับกลุ่ม ...
  • Thumbnail

   คู่มือแนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   มธุพจน์ รัตนะ; Matupode Ratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2. จัดทำคู่มือแนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุ ...
  • Thumbnail

   คู่มือแนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   มธุพจน์ รัตนะ; Matupode Ratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   คู่มือแนะนำเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ดุษฎี ชัยเพชร; Dudsadee Chaipeth (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานจดหมายเหตุและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวม 6 แห่ง คือ สำนักหอจดหมาย ...
  • Thumbnail

   ค่านิยม ปัจจัย และพฤติกรรมทางศาสนาความเชื่อในการเสี่ยงโชค เฉพาะกรณีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   เฉลิมขวัญ ทองจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   ค่านิยมนักเลงในงานเขียนของ ไม้ เมืองเดิม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   จักรพันธ์ เดชานุรักษ์นุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
  • Thumbnail

   ค่านิยมในการสะสมพระพิมพ์ (พระเครื่อง) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   รัศมี เตชะธาดากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2542-2552 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   จิราวรรณ บุญฤทธิ์; Jirawan Boonyarith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของ ททท. ที่สะท้อนถึงค่านิยมไทยในช่วงเวลาสิบปี ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV