Sub-communities within this community

 • Cultural Resource Management [31]

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Anthropology [199]

  ภาควิชามานุษยวิทยา/สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • Department of Archaeology [341]

  ภาควิชาโบราณคดี/สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์/สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • Department of Art History [290]

  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
 • Department of History [6]

  หมวดวิชาประวัติศาสตร์
 • Department of Oriental Languages [1588]

  ภาควิชาภาษาตะวันออก/สาขาวิชาเขมรศึกษา/สาขาจารึกภาษาไทย/สาขาจารึกศึกษา/สาขาวิชาภาษาเขมร/สาขาวิชาภาษาสันสกฤต/สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
 • Department of Western Languages [59]

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส/สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม/สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

  Type: Thesis
  ทรงธรรม ปานสกุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวค ...
 • Thumbnail

  การใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี 

  Type: Article
  ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ในประเด็นเก ...
 • Thumbnail

  จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ 

  Type: Article
  จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา; อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

  Type: Article
  วิศปัตย์ ชัยช่วย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

  Type: Article
  บำรุง คำเอก (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูตั้งแต่ยุคโลหะก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและอยุธยาในการตั้งเมืองใหม่ในสมัยราชกาลที1พระราชาได้ทรงฟื้นฟูสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และพระราชพิธี ให้พราหมณ์จากภาคใต้และจากที่อื่นๆ ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV