ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [296]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Department of Architectural Technology [59]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [198]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [167]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [167]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

View more