Sub-communities within this community

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [307]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Data Related to Publications [0]

  สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยคณะวิชา
 • Department of Architectural Technology [64]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [209]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [170]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [179]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การทำความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ 

  Type: Article
  พีรยา บุญประสงค์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  ขั้นตอนการทำความเข้าใจอาคาร เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ทั้งประเภทอาคารที่ยังคงการใช้งานและอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เป็นการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพทั้งร ...
 • Thumbnail

  การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
 • Thumbnail

  การแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร 

  Type: Article
  พบสุข ทัดทอง; อภิรดี เกษมศุข; พิมลศิริ ประจงสาร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
  บทความนี้มุ่งสร้างเครื่องมืออ่านการครอบครองพื้นที่ เพื่อใช้ทำความเข้าใจการแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะในหน้าตึกแถว ที่มีความซับซ้อนของการใช้งานพื้นที่และการถือสิทธิในการครอบครองพื้นที่ที่ต่างไปจากทฤษฎีพื้นที่กึ่งสาธารณะ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา 

  Type: Article
  กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; กัตติกา กิตติประสาร; วิล์ลญา สงค์อิ่ม; ญาดา สุคนธพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนยุคเริ่มแรก ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยได้ก่อสร้างเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน เคหะชุมชนดังกล่าวมีส ...
 • Thumbnail

  สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ 

  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
  สำนึกต่อถิ่นที่มีความสำคัญต่อการหยั่งถึงความคิดของมนุษย์ตลอดจนความหมายที่ผู้คนมอบไว้ให้แก่พื้นที่ ประสบการณ์เบื้องลึกสุดของมนุษย์ต่อการผูกสัมพันธ์กับพื้นที่ปรากฏอยู่ในสำนึกและถิ่นที่คือสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างภายใต้อิทธิพล ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV