ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Art Theory [138]

  ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ / สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ทฤษฎีศิลป์)
 • Department of Graphic Arts [410]

  ภาควิชาภาพพิมพ์ / สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
 • Department of Mixed Media [8]

  ภาควิชาสื่อผสม
 • Department of Painting [726]

  ภาควิชาจิตรกรรม/สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 • Department of Sculpture [458]

  ภาควิชาประติมากรรม/สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
 • Department of Thai Art [287]

  ภาควิชาศิลปไทย/สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปไทย)
 • Established Department of Visual Arts [221]

  โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ
 • Program in Visual Arts Education [136]

  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  โฮมอีสาน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศิรดา นครขวาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โฮม อีสาน” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต้ม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะทางรูปแบบ เนื้อหาและเทคนิควิธีการของศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นถิ่นของคนอีสาน ...
 • Thumbnail

  พุทธาภรณ์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิชชากร ต่างกลางกุลชร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผืนผ้าอาภรณ์มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะผืนผ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทางขนบประเพณีวัฒนธรรมและความลึกซึ้งทางจิตใจ ...
 • Thumbnail

  สาระแห่งความเชื่อ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วัชรพงษ์ ขุนอาจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “สาระแห่งความเชื่อ” เป็นการนาเสนอความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อวัตถุความเชื่อ การเซ่นไหว้ การสักการะ และการเชื่อมั่น ยึดถือปฏิบัติตามกันจนเป็นธรรมเนียม ความเชื่อที่เกิดจากความไม่รู้และไม่มีเหตุผลรองรับ ...
 • Thumbnail

  สุนทรียะของธรรมชาติ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วชิราภรณ์ กองน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติให๎สี ถูกนาใช๎ในกระบวนการย๎อมผ๎า ผสมผสานกับวัตถุดิบธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกัน ทาการย๎อมลงบนผืนผ๎า และเส๎นใย ด๎วยเทคนิคการย๎อมผ๎าดั้งเดิม และนาเสนอปฏิกิริยาตำง ๆ ...
 • Thumbnail

  ความฝันกับการประกอบสร้าง 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  รมณา ชลายนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ความฝันกับการประกอบสร้าง” ข้าพเจ้าเชื่อว่าสภาวะไร้เหตุผลกับการมีอยู่ของความฝันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แม้ว่าในขณะตื่นจะไม่สามารถจับต้องสิ่งต่างๆในความฝันได้เลยก็ตาม ข้าพเจ้าสนใจในความย้อนแย้งของปรากฏ ...

View more