Now showing items 1-20 of 2384

  • Thumbnail

   13 เมษายน 2554 

   Type: Thesis
   จุมพิตา วัฒนวิจารณ์; Jumpita Wattanavichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   24 : 31 (แสงสว่าง) 

   Type: Thesis
   อำพรรณี สะเตาะ; Ampannee Satoh (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   7 วัน อัศจรรย์ของฉัน 

   Type: Thesis
   ชลิดา ใบเงิน; Chalida Baingern (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   Atmosphere of faith no. 1 

   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ศิลปินต้องการแสดงบรรยากาศแห่งความศรัทธาผ่านทางภาพจิตรกรรมที่แสดงบรรยากาศภายในโบสถ์ จากมุมมองที่ผสานกันระหว่างระนาบของเสาและหน้าต่างภายในโบสถ์กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกศรัทธา ความสงบ ความลึกซึ้งของจิตต ...
  • Thumbnail

   Book – notebook 2470 – 2559 

   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกทุกด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แต่ผู้คนก็มิอาจหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒน์โดยเวลา จึงต้องการแสดงออกถึงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   Cat Cafe : วัฒนธรรมสมัยนิยมของคนรักแมว 

   Type: Thesis
   ณัฐปภัสร์ มนพิชญ์สินี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   Charming lady (Beauty without jealousy) 

   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงามของชีวิต โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวและรูปลักษณ์ “ภาพลักษณ์” ของความเป็นหญิงตามค่านิยมในสังคมข้าพเจ้าแต่งตัวในชุดต่าง ๆ แล้วโพสท์ท่าแสดงหน้าตาล้อเลียนต่าง ๆ เป็นตัวของข้าพเจ้าเอง ...
  • Thumbnail

   Creation of love 

   Type: Thesis
   สุธี เกษตรเวทิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
  • Thumbnail

   I am queer 

   Type: Thesis
   ศรันกาญจน์ หลินศุวนนท์; Sarankan Linsuwanont (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   Inside the black room 

   Type: Work of Art
   ทรงไชย บัวชุม; Songchai Buachum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   Propaganda สำหรับการเคลื่อนที่ของความคิด 

   Type: Thesis
   รีเบคก้า วิคเกอร์ส; Rebecca Vickers (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   Trace of performance 

   Type: Thesis
   สรีนา สัตถาผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   Untitled 

   Type: Work of Art
   ณภัทร ธรรมนิยา; Naphat Thamaniya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV