Now showing items 21-40 of 351

  • Thumbnail

   ทิวทัศน์เมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทัศนีย์ ทีปรักษพันธุ์; Tassanee Teeparugsspun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นที่รวมของหลายสิ่ง เช่น ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้านเรือน ถนนหนทาง ตลอดจนถึงชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปในสภาพแวดล้อมของเมือง ชีวิตของผู้คนหลายชาติ หลายภาษานี้เต็มไปด้วยพฤ ...
  • Thumbnail

   มิติของที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ไชยยศ จันทราทิตย์; Chaiyot Chandratita (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   “ที่ว่าง” เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปโดยธรรมชาติ และเป็นปัจจัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราอย่างมาก งานสถาปัตยกรรมเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดต่อความต้องการกำหนดขอบเขตที่ว่าง เพื่อผลแห่งความพอใจ ...
  • Thumbnail

   ทะเลแห่งอาเวค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฑารัตน์ วิทยา; Chutaratana Wittaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการเสนอผลงานทางศิลปะภาพพิมพ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของทัศนธาตุ อันได้แก่ ลีลาของเส้น, รูปทรง, ความแตกต่างของน้ำหนัก, ลักษณะพื้นผิวและระยะความลึกของบรรยากาศ ในรูปลักษณ์ของทิวทัศน์ทะเล ซึ่งนำไปสู ...
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของพลังชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์; Chalermsak Lattanachun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ในธรรมชาตินั้นมีพลังแอบแฝงอยู่ ตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุด แม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ด้วยอนุภาพของพลังจากธรรมชาติสามารถเป็นทั้งการทำลายหรือการสร้างสรรค์ จากสภาพในปัจจุบัน ทุกชีวิตในธรรมชา ...
  • Thumbnail

   การขัดแย้งกันของรูปทรงโครงสร้างกับรูปทรงพื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลิตพรรณ์ นิยมแย้ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   เรื่องบรรยากาศของสีในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อรรถสิทธิ์ อมรวรบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศรายุทธ พึ่งสุจริต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีกับร่องรอย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภูธร สุวรรณสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   สาระของวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทวีเกียรติ์ ธีระอรรถเวช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   การทับซ้อนของรูปทรง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ฐิตพล สุวรรณกุศลส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   การแสดงออกของร่องรอยและพื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เจษฎา ดวงดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   รูปทรงและลักษณะผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐ เขื่อนสุวรรณ; Nat Kunesuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   มนุษย์กับวัตถุมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันตลอดมา ด้วยเหตุที่วัตถุเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเอง ดังนั้น วัตถุที่แวดล้อมจึงย่อมมีผลเชื่อมโยงต่อสภาพความนึกคิดจิตใจ ตลอดจนความเชื่อถือของมนุษย์ ...
  • Thumbnail

   พลังความเคลื่อนไหวในพื้นที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กิตติพงศ์ ประมูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   วามเลื่อนไหลของเส้นและสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธานินทร์ จักรเวช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   ความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปิติวรรธน์ สมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของจิตใต้สำนึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นที อุตฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   โลกแห่งจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กันจณา ดำโสภี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   อารยธรรมกับกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   แรงบันดาลใจจากร่องรอยและสีสัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุวิชา สุทธิจิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังของวัตถุในห้วงอวกาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรา ชัยนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV