Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   กาลเวลา 

   Type: Work of Art
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   กระดาษที่เกิดจากกระบวนการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรสภาพ ย่อย สลาย จากรูปทรงเดิม ประกอบสร้างขึ้นมา ใหม่ เพื่อใช้งานจนหมดสภาพการใช้งาน จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราว ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV