Recent Submissions

 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

  Type: Thesis
  ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...
 • Thumbnail

  การศึกษาต้นทุนและเวลาการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป 

  Type: Thesis
  จุฑาวรรณ ขันธ์ดวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านราคาค่าก่อสร้าง และด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ร่วมถึงการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างและวิเคราะห์หาคุณสมบัติเด่นของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จร ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก่า : จากกรณีศึกษาตำหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

  Type: Thesis
  โชติวรรณ เกริกสัตยาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้ มีอาคารชำรุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมากขึ้น เอกสารนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร การจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น ในปัจจุบันการปรับป ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในส่วนของงบประมาณชั่วคราว 

  Type: Thesis
  เพ็ญนภา แตงพิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนในส่วนของงบประมาณชั่วคราวที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการประยุกต์ใช้โทรทัศน์วงจรปิดในการจัดการโครงการก่อสร้าง 

  Type: Thesis
  สุขจิตร ฉัตรโพธิ์; Sukjit Chatpho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  งานวิจัยนี้เพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้โทรทัศน์วงจรปิดในการจดการโครงการก่อสร้าง โดยทำการศึกษาในกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดูแลควบคุม และมีอำนาจในการตัดสินใจที่มีผล ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV