Now showing items 225-244 of 285

  • Thumbnail

   ศิลปกรรมกับพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของเมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดลพบุรีในช่วงพุทธศตวรรษ 11-16 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   งามพรรณ เทพทา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองโบราณในจังหวัดลพบุรี โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก โบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อที่จะหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานศิลปก ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Sirang Leng (Silpakorn University, 12/7/2019)
   Battambang is a province of Cambodia which has a prolonged history. One of the major events is when Battambang was colonized by Siam from the reign of King Rama I to V. Since Siam had exerted its political power over ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมสะท้อนความเป็นชุมชนลาวในเขตอำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มณฑล ประภากรเกียรติ; Monton Prapakornkiat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาศิลปกรรมในเขตอำเภอหล่มสักและหล่มเก่า โดยทำการสำรวจวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนลักษณะงานช่างลาวออกมา นำไปสู่การกำหนดอายุศิลปกรรม เพื่อให้ทราบถ ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมสะท้อนความเป็นชุมชนลาวในเขตอำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มณฑล ประภากรเกียรติ; Monton Praphakonkiat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปติสร เพ็ญสุต; Patison Benyasuta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสของวัดมหาธาตุ ราชบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี มีการใช้พื้นที่ยาวนานและต่อเนื่อง ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศิวพงศ์ สีเสียดงาม; Sivapong Sisiadngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ ของศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ โดยมุ่งการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วในอดีตและได้เพิ่มเติมประเด็น แนวคิด ข้อมูลใหม่เพื่อเสริมส ...
  • Thumbnail

   ศิลปะการสร้างหัวโขนยุครัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 9 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม; Thanongsak Klintham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตลอดจนกรรมวิธีการสร้างงานหัวโขนในอดีตจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9 หัวโขนในปัจจุบันนี้มีรูปแบบและกรรมวิธีที่สืบทอดกันมา โดยมีช่างหลายกลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มช่างครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 2 ...
  • Thumbnail

   ศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วรรณพร แกล้วกล้า; Wanaporn Klawkla (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงลักษณะรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนัง และสถาปัตยกรรมในวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยนำไปเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมจากแห่งอื่น โดยเฉพาะศิลปกรรมสมัยรัตนโกสิ ...
  • Thumbnail

   สกุลช่างพื้นบ้าน : สิมอีสานในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นงนุช ภู่มาลี; Nongnuch Phoomalee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาสกุลช่างพื้นบ้าน : สิมอีสานในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเน้นจุดมุ่งหมายการศึกษา คือ รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของสิม พื้นถิ่นอีสานเฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะร่วม คือ เป็นสิมขนาดเล็ก มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รัตนภณ พิทักษ์กุลภา; Rattanabhon Pitakkhoonlabha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอาคารประเภทที่พักอาศัยสถาปัตยกรรมตะวันตก ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการของช ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมแนวโบราณโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ : วิเคราะห์รูปแบบและแนวคิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รวิปรียา กองแกน; Ravipreeya Kongkan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบและแนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมแนวโบราณในโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี ที่เป็นโรงแรมแบบร่วมสมัย ตามความเชื่อดั้งเดิม งานช่างโบราณแขนงต่าง ๆ จะมีการแบ่งแยกเป็นงานช่าง ...
  • Thumbnail

   สถูปทรงหม้อน้ำ ศิลปะทวารวดีที่พบในเขตภาคกลางของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นิตยา กนกมงคล; Nitaya Kanokmaongkol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรม และคตินิยมการสร้างสถูปทรงหม้อน้ำในศิลปะทวารวดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถูปขนาดเล็ก และสถูปจำลอง โดยเปรียบเทียบรูปแบบกับศิลปะอินเดีย และสกุลช่างศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวัน ...
  • Thumbnail

   สถูปแบบล้านช้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เชิดเกียรติ กุลบุตร; Cherdkiat Kulabutr (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   สถูปแบบล้านช้างที่มีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะและแปลกออกไปจากสถูปอื่น ๆ อาจเป็นของที่คิดและมีวิวัฒนาการขึ้นเองในสมัยล้านช้าง หรือเป็นลักษณะของสถูปในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ...
  • Thumbnail

   สัตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัทรีพันธุ์ พันธุ; Pattareepun Puntu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์และรูปแบบของสัตภัณฑ์ไทลื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับสัตภัณฑ์แบบขั้นบันไดของกลุ่มไทลื้อยังปรากฏค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัตภัณฑ์ของกลุ่มไทยวน ...
  • Thumbnail

   สัตว์น้ำในภูมิจักรวาลของงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Thitima SRESAMUT; ฐิติมา ศรีสมุทร; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
             This research aimed to study the meaning, the symbol, the correlating design related to the  beliefs aquatic animals,  in cosmic  landscape of  Tribhum story in early Rattanakosin period,  of ancient, artisans ...
  • Thumbnail

   สัตว์ประดับและบริวารของทวารบาล : ที่มา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการจากสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เชาว์ เภรีจิต; Chao Perijit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากจะทำเป็นรูปเทวดา เสี้ยวกาง และเทพในศาสนาฮินดูแล้ว มักมีการใช้รูปสัตว์ประเภทต่าง ๆ ในหน้าที่ทวารบาล โดยมีทั้งที่ปรากฏเดี่ยวเพียงลำพังและที่ปรากฏร่วมกับทวารบาลรูปแบบอื่น ...
  • Thumbnail

   สามก๊ก จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดประเสริฐสุทธาวาส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชูพล เอื้อชูวงศ์; Choopol Uachoowong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วัดประเสริฐสุทธาวาสมีจิตรกรรมเรื่องสามก๊กที่วาดลงในช่องสี่เหลี่ยมถึง 364 ภาพ ในพระอุโบสถ ซึ่งมีแผ่นหินสลักบอกอายุการสร้างวัดในรัชกาลที่ 3 อย่างไรก็ดี ภาพทั้งหมดนี้ ยังไม่ได้มีผู้ทำการตีความหรืออ่านความหมายอย่างสมบูรณ์ ...
  • Thumbnail

   สิบสองนักษัตรความเชื่อที่แสดงออกในงานศิลปกรรมล้านนา : กรณีศึกษาวัดในเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เหมันต สุนทร; Heymanta Sundara (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สิบสองนักษัตร หรือระบบสัตว์ประจำปี เป็นพัฒนาการองค์ความรู้จากจีนที่พัฒนามาจากการจัดระบบสิบสองของดวงดาวในจักรราศีทางฝ่ายตะวันตก ถ่ายทอดเป็นระบบการนับรอบหกสิบซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมไท ...
  • Thumbnail

   สิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิมพ์พรรณ เชิดชู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ทำการศึกษารูปแบบของสิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร โดยเน้นจุดมุ่งหมายคือการศึกษารูปแบบของสิมในจังหวัดยโสธร ถึงลักษณะของรูปแบบรวมถึงการรับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะจากทางล้านช้าง วิทยานิพนธ์ฉบ ...
  • Thumbnail

   สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำงานของสมองเรื่องพระพุทธรูปจำนวน 8 ปาง ที่เด็กไทยควรรู้จัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วันจันทร์ คีรีวงก์; Wanchan Kiriwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำงานของสมอง เรื่อง : พระพุทธรูป จำนวน 8 ปาง ที่เด็กไทยควรรู้จัก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV