Now showing items 197-216 of 285

  • Thumbnail

   ลวดลายประดับตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมในกระแสความนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เอกพล เทศนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวคิดการออกแบบลวดลายบนตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่ปรากฏงานศิลปกรรมแบบตะวันตกที่สำคัญและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยทำการวิเคราะห์หลักฐานเอกสารร่วมกั ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์; Siriwat Khongsawad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลายที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานประดับผ้าทิพย์ที่ฐานพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลายท ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล; Potjanee Sakdachakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมของเมืองกำแพงเพชร โดยเฉพาะลวดลายประดับศาสนาสถานว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศิลปกรรมต่าง ๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับเมืองกำแพงเพชร ทราบถึงแหล่งบันดาลใจ และการคลี่คลายทางด้านรู ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับแบบอิสลามในศิลปะไทย (พุทธศตวรรษที่ 21-23) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เจนจิรา เบญจพงศ์; Janejira Benjapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและแรงบันดาลใจของศิลปะอิสลามต่อศิลปะไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-23 โดยศึกษาจากลวดลายประดับในศิลปะไทยทั้งในและนอกเขตราชธานี รูปแบบของลวดลายที่ศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ...
  • Thumbnail

   ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด : ที่มาและรูปแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พลอยชมพู ปุณณวานิชศิริ; Ploychompoo Punnawanijsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารวบรวมลวดลายและรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของรูปแบบผ้านุ่งรวมทั้งศึกษาลวดลายจากโครงสร้างของผ้านุ่ง เนื่องจากผ้านุ่งสมัยนครวัด เป็นสมัยแรกที่ปร ...
  • Thumbnail

   ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นรินทร์ ยืนทน; Narin Yuenthon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากการศึกษาลายผ้าสามารถจำแนกลายผ้าที่ปรากฏบนจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมแห่งนี้ได้เป็นกลุ่มดังนี้ คือ ลายดอกลอย ลายประจำยามดอกลอย ลานกุดั่น ลายราชวัติ ลานก้านขด ลานก้านแย่ง ลายกรอบสี่เหลี่ยมย่อมุม ลายขอ ลายเมฆอย่างจีน ...
  • Thumbnail

   ลวดลายอิสลามในงานศิลปกรรมวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   เสาวภาคย์ สุวรรณเรือง (Silpakorn University, 17/8/2018)
   From the study of pattern designs at Wat Ratchaburana prang since the early Ayutthaya, it can be concluded that Muslims had come to do business with Ayutthaya already. The patterns found are original Islamic designs such ...
  • Thumbnail

   ลักษณะลวดลายและกรรมวิธีทำเครื่องทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กุมารี ทองเผือก; Kumaree Thongphueak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษาเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา รูปแบบ เครื่องประดับที่แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่องในพระบรมมหาราชวังและกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่องนอกพระบรมมหาราชวัง ...
  • Thumbnail

   ลายสัญลักษณ์บานประตูประดับมุกในสมัยอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชุตินันท์ แสนประเสริฐ; Chutinan Saenprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความหมายของลายสัญลักษณ์ที่แทรกอยู่ภายในลวดลายบนบานประตูประดับมุกฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ว่าความหมายของภาพสัญลักษณ์มีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลประการใดกับศิลปะในสมัยต่อมา ...
  • Thumbnail

   วัดกำแพง (คลองบางจาก) : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตกรรมฝาผนัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์; Wirin Wiriyapanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดของวัดกำแพง (คลองบางจาก) ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง ความน่าสนใจของวัดกำแพงคือ การเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ...
  • Thumbnail

   วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกับงานวิเคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภาวิณี รัตนเสรีสุข; Pawinee Rattanasereesuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะ กำหนดอายุ และหาความสัมพันธ์ของสิ่งก่อสร้างของวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้หลักฐานจากการขุดตรวจทางโบราณคดีภายในวัดพระพายหลวง และการขุดตรวจพื้นที่คันดินรูปสี่เหลี่ยมผ ...
  • Thumbnail

   วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกับงานวิเคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภาวิณี รัตนเสรีสุข; Pawinee Rattanasereesuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์ศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัทรชนก นิธังกร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรมภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ร่วมกับ หลักฐานโบราณคดี ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีรูปแบบปรางค์ประธาน แผนผัง และเจดีย์ราย ท ...
  • Thumbnail

   วัดสองพี่น้อง เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท : การวิเคราะห์หลักฐานทางศิลปกรรมร่วมกับข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อโนชา ทับทิม; Anocha Tubtim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรมภายในวัดสองพี่น้อง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยทำการศึกษาวิเคราะห์งานศิลปกรรมที่พบในปัจจุบัน ร่วมกับข้อมูลหลักฐานใหม่ที่ได้จากการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีของกรมศิลปากร ...
  • Thumbnail

   วัดโบราณกับการจัดภูมิทัศน์แนวใหม่ : กรณีศึกษาวัดดวงดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อนุวัตร อินทนา; Anuwat Inthana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทราบถึงปัจจัยในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แนวใหม่ภายในวัดดวงดีรวมถึงผลกระทบต่อปูชนียสถานและสภาพแวดล้อมภายในวัด ซึ่งการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เป็นเจตนาอันดีของพระสงฆ์และคนในท้องถิ่นในการร่ว ...
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตคนไทยยวนในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดหนองยาวสูง ตำบลหนองยาวสูง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สายพิณ สุภา; Saipin Supa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยยวนในจังหวัดสระบุรี จากเอกสารทางประวัติศาสตร์นำมาวิเคราะห์ภาพวิถีชีวิตคนไทยยวนในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดหนองยาวสูง ...
  • Thumbnail

   วิหารล้านนาในงานบูรณปฏิสังขรณ์ของครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ พ.ศ.2447-2481 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สุวพันธุ์ จันทรวรชาต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิหารล้านนาที่เป็นงานบูรณปฏิสังขรณ์ของครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ พ.ศ. 2447-2481 โดยการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์วิหารกลุ่มดังกล่าวจากลุ่มตัวอย่าง 33 หลัง ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในล้านนา ...
  • Thumbnail

   วิหารไทลื้อเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเชื่อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชัยวุฒิ บุญเอนก; Chaiwut Bunanek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาวิหารไทลื้อ ในชุมชนชาวไทลื้อของจังหวัดน่าน จำนวน 6 หลัง โดยเน้นจุดมุ่งหมายการศึกษาหลักคือ 1. ประวัติความเป็นมาของวิหารไทลื้อ เมืองน่าน 2. ศึกษาแบบแผน คติความเชื่อในงานสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดนางชี กรุงเทพฯ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กิตติธัช ศรีฟ้า; Kittituch Srifar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   จาการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ สามารถสรุปได้ว่าภาพเขียนในส่วนของผนังด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ ของพระอุโบสถ์วัดนางชีนั้นเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์งานศิลปกรรมอุโบสถวัดสุนทราวาส จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   ชิตาภา สุคตะ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The purpose of this researchis to study the art of ubosotha atSunthawas temple. Phatthalung Province Both in architecture and the mural painting That is a difference or similar tothe art of the temple in Bangkok. In order ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV